Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Uithoorn


Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
28 december 2020
Opdrachtgever
Duo+

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Gemeente Uithoorn voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 28 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website uithoorn.nl is onderzocht tussen 17 en 27 december 2020. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.
Het rapport is pas in februari 2021 gepubliceerd, omdat er verschillende pogingen zijn gedaan om het gedeelte van het burgerloket dat achter het inloggedeelte staat te onderzoeken. Omdat dit tot op heden niet is gelukt, zal dit gedeelte in een ander onderzoek worden onderzocht.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Uithoorn
Scope van de website Alle pagina's op www.uithoorn.nl/
Het formulier op afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken
De pagina's vóór het inloggedeelte op www.burgerloket.uithoorn.nl/
Niet de pagina's achter het inloggedeelte op www.burgerloket.uithoorn.nl/ (ander onderzoek)
Niet de overige subdomeinen (op verzoek van de klant)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpapparatuur

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 8 12 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 4 6 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 22 28 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het icoon van het envelopje in de footer naast het e-mailadres heeft geen tekstalternatief. De telefoon heeft dit wel.
Dit komt op elke pagina voor.

Op pagina www.uithoorn.nl/Adressen_en_openingstijden staat naast 'de website van de Rijksoverheid' een icoon dat aangeeft dat de link extern is. Dit icoon heeft een tekstalternatief nodig.
Dit komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.uithoorn.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Alle_nieuwsberichten/December_2020/…

Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Alle_nieuwsberichten/December_2020/… staat een afbeelding met een alt-tekst "collectieve verzekering gemeente". Dit omschrijft de afbeelding niet; de afbeelding lijkt meer bedoeld om een sfeerbeeld te creëren. Laat het alt-attribuut leeg als de afbeelding als decoratief wordt beschouwd.

Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Projecten/Bouwprojecten/De_Rede_voorheen_Cultuurcluster staan drie afbeeldingen met een alt-tekst "De Rede" en "De Rede 2/3". Dit is geen goed tekstalternatief omdat het de afbeelding niet voldoende omschrijft.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Geboorte_en_overlijden/Overlijden_en_uitvaart staat een Youtube video. Op het laatste frame komen contactgegevens in beeld. Deze worden niet op een alternatieve manier aan blinde/slechtziende gebruikers doorgegeven. Dit kan worden opgelost door de gegevens toe te voegen aan het audiospoor of tekstueel in de buurt van de video te plaatsen.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Geboorte_en_overlijden/Overlijden_en_uitvaart staat een Youtube video. Op het laatste frame komen contactgegevens in beeld. Deze worden niet op een alternatieve manier aan blinde/slechtziende gebruikers doorgegeven. Dit kan worden opgelost door de gegevens toe te voegen aan het audiospoor/een audiodescriptie.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.uithoorn.nl/Adressen_en_openingstijden staat een vetgedrukte tekst over de mondkapjesplicht. Visueel krijgt deze tekst nadruk. Dit moet ook in de code worden overgebracht, bijvoorbeeld door het gebruik van <strong>.

Op pagina www.uithoorn.nl/Adressen_en_openingstijden zijn de koppen 'Postadres' en 'Bezoekadres' gecodeerd met <strong>. Dit element is bedoeld om tekst nadruk te geven, niet voor koptekst. Gebruik daarvoor een heading-element.
Dit komt bijvoorbeeld ook voor bij de kopjes onder 'Aanpak' op www.uithoorn.nl/Home/Melden/Melding_over_openbare_ruimte_indienen en de vetgedrukte kopjes op www.uithoorn.nl/Home/Over_deze_website/Servicenormen

Op pagina www.uithoorn.nl/Sitemap zijn de links 'Afspraak maken' en 'Contact' als kop gecodeerd. Een kop is alleen een kop als deze onderliggende content heeft, wat hier niet het geval is.

Op pagina www.uithoorn.nl/Zoekresultaten zijn de links in de zoekresultaten gecodeerd als kop. Strict genomen zijn sommige hiervan geen koppen, omdat ze geen onderliggende content hebben (zoals 'Overlijden en uitvaart' en 'Contact'). Omdat de lijst anders inconsistent is, zou het de aanbeveling zijn of alles een onderliggende tekst te geven, of overal de onderliggende tekst weg te halen en de teksten dan niet als kop coderen.

Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen/Bijdrage_voor_gezinnen is de hele inleiding met <strong> gecodeerd. Dit element is bedoeld om tekst nadruk te geven, niet voor opmaak. Gebruik daarvoor CSS.
Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals op pagina www.uithoorn.nl/Home/Melden/Melding_over_openbare_ruimte_indienen en www.uithoorn.nl/Home/Over_deze_website/Servicenormen

Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen/Bijdrage_voor_gezinnen op pagina staat een tabel. Hierin staan vetgedrukte teksten die met <strong> gecodeerd zijn. Dit zijn kopteksten en moeten als tabelkop gecodeerd worden, zodat de relatie met de onderliggende cellen duidelijk is.

Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws is het RSS icoon in de code binnen de <h1> geplaatst. Het icoon vormt geen deel van de kop, en moet dus buiten de kop worden geplaatst.

In de PDF op www.uithoorn.nl/Home/Afval/Afvalkalender/Afvalkalender_2021.pdf is een tabel gebruikt voor de vormgeving. Een tabel is bedoeld om complexe structuren over te brengen, maar de tabel is nu zo gecodeerd dat de aangegeven relaties (bijvoorbeeld tussen de teksten in de eerste kolom en de rest van de tabel) geen werkelijke relatie met elkaar hebben. Hierdoor kunnen blinde bezoekers, die een tabel van links naar rechts en van boven naar beneden horen voorlezen, problemen ervaren met het begrijpen van de structuur.
Ook staan in de tabel kopteksten (vetgedrukt) die als kop (zoals 'Containers aanbieden' of tabelkop (zoals 'De Legmeer 1' gecodeerd moeten worden (afhankelijk van de functie).
Het advies is om na te denken over hoe deze informatie het beste over kan worden gebracht (een tabel is hier misschien niet de beste manier).

In de PDF op www.uithoorn.nl/Home/Afval/Afvalkalender/Afvalkalender_2021.pdf zijn de extra/afwijkende dagen zijn aangegeven met een gele markering. Dit kan niet door blinde gebruikers worden waargenomen. Dit zou kunnen worden verholpen door in tekst bij de datum aan te geven dat deze afwijkend is.

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken staan onder 'Afspraak kiezen' select-elementen waarvan het visuele label in de code niet aan het element gekoppeld is. Bijvoorbeeld bij 'Productgroep' maar ook bij 'Aantal'. Dit geeft ook problemen voor criterium 4.1.2.

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is bij stap 2 visueel dmv een groene vink zichtbaar dat stap 1 'Selecteren' voltooid is. Deze informatie moet ook tekstueel of in de code beschikbaar zijn.
Dit komt ook verderop in het proces voor.

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is bij stap 2 in de code de relatie tussen de aanhef en de radiobuttons niet correct aangegeven. Gebruik hiervoor een fieldset/legend.
In de code zijn de kopjes onder 'Afspraakgegevens' gecodeerd met een <label> element. Dit element is bedoeld om input elementen een label te geven. Gebruik hier een heading-element.

Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/ is de knop 'Inloggen' gecodeerd als een lijst. Dit is geen lijst en hoeft dus ook niet zo gecodeerd te worden.

Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag staan onder de invoervelden (onder 'Uw gegevens') aanvullende instructies. Deze zijn in een data-content attribuut geplaatst en worden nu niet doorgegeven aan hulpsoftware.

Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag heten de twee knoppen onder 'Foto toevoegen' beide 'Selecteer afbeelding...'. Het label 'Foto toevoegen' is niet gekoppeld aan de knop.

Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen/Bijdrage_voor_gezinnen staat de voetnoot horend bij de tekst 'De bijdragen voor gezinnen zijn bedoeld voor ouders uit de gemeente Uithoorn zonder vermogen en een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm*' pas onder de kop 'Meer weten'. Dit is niet erg gebruiksvriendelijk omdat gebruikers mogelijk erg moeten zoeken naar de voetnoot.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken staat het deel onder 'Afspraak kiezen' in de code boven het blok onder 'Selecteren'. Deze volgorde lijkt niet betekenisvol, omdat onder 'Selecteren' een inleiding wordt gegeven op het deel 'Afspraak kiezen'.

Bij stap 2 op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken staat de infotekst bij de Geboortedatum in de code boven het label en het invoerveld. Deze kan het beste tussen het label en het invoerveld worden geplaatst.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag staan onder 'Uw gegevens' formuliervelden waaraan een autocomplete attribuut moet worden meegegeven. Het gaat bijvoorbeeld om de velden 'Achternaam', 'E-mail' en 'Telefoon'. Zie www.w3.org/TR/WCAG21/ voor een volledig overzicht.

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is bij stap 2 het autocomplete attribuut nodig op sommige invoervelden.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Geboorte_en_overlijden/Overlijden_en_uitvaart is in Firefox de focus op de uitklapbare knoppen enkel met een kleurverschil aangegeven (grijs). Bied een tweede, niet-kleurafhankelijke manier aan om de focus te kunnen waarnemen.
Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals op pagina www.uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen/Bijdrage_voor_gezinnen

In de PDF op www.uithoorn.nl/Home/Afval/Afvalkalender/Afvalkalender_2021.pdf staat kleurafhankelijke informatie. De extra/afwijkende dagen zijn aangegeven met een gele markering. Dit kan niet mogelijk niet door slechtziende of kleurenblinde gebruikers worden waargenomen. Geef een tweede manier om deze data te kunnen waarnemen, bijvoorbeeld door een ander font of door dit tekstueel aan te geven.

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is de focus op de selectelementen alleen door een kleurverandering (blauw) waarneembaar. De extra lichtgrijze focusrand die verschijnt heeft een te lage contrastwaarde om goed waargenomen te kunnen worden door bezoekers met een visuele beperking.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de zes blokken items op www.uithoorn.nl/ de focus krijgen, verandert de achtergrondkleur naar geel en de tekst naar wit. De tekst heeft dan een te lage contrastwaarde van 1,8:1.
Deze kleurcombinatie komt ook voor op de knoppen 'Melding openbare ruimte' op www.uithoorn.nl/Home/Melden/Melding_over_openbare_ruimte_indienen

In de PDF op www.uithoorn.nl/Home/Afval/Afvalkalender/Afvalkalender_2021.pdf staan teksten met een onvoldoende contrast. Een paar voorbeelden: de oranje teksten hebben een contrastwaarde van 3,3:1 met de witte tekst, 3,1:1 met de gele markering en 2,8:1 met de oranje markering. De groene teksten hebben een contrastwaarde van 2,9:1.

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken hebben de lichtgrijze teksten van de niet-actieve stappen een te lage contrastwaarde (1,6:1).

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken verandert de kleur van een beschikbaar tijdstip (stap 1, tweede scherm) als hier over gehovert wordt. Deze kleurcombinatie heeft een contrastwaarde van 4,3:1.
Ook is het contrast van de dagen in de kalender van de nieuwe maand (die de focus kunnen ontvangen) te laag: 3,8:1.
Bij stap 2 hebben de foutmeldingen een te lage contrastwaarde van 4:1.

Op alle pagina's op burgerloket.uithoorn.nl/ staat een groene skiplink. Deze heeft een te lage contrastwaarde met de achtergrond (3,7:1).


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken verdwijnen de links 'Paspoort, ID en rijbewijs' en 'Bestuur & organisatie' bij een schermresolutie van 1024x768px in combinatie met inzoomen tot 200%. Dit is verlies van functionaliteit.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.uithoorn.nl/Adressen_en_openingstijden komt het zoekveld in een weergave van 320px breed over het logo heen. Dit is verlies van informatie en functionaliteit.
Dit komt op meerdere pagina's voor.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De focus is in Firefox niet voldoende zichtbaar op de 'Zoek' knop. Er verschijnt maar één deel van de focusrand (links).
Ook in Chrome is de focusrand niet volledig zichtbaar. Hier heeft de focusrand ook een te laag contrast met de blauwe knop van 2,8:1.

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken hebben de randen van de select-elementen een te lage contrastwaarde (2,3:1).

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is bij stap 2 visueel dmv een groene vink zichtbaar dat stap 1 'Selecteren' voltooid is. Deze vink heeft een contrastwaarde van rond de 2,3:1.
Dit komt ook verderop in het proces voor.

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is bij stap twee de focus op de links 'Terug naar stap 1' en 'Volgende' aangegeven met een grijze focusrand. Deze heeft een te lage contrastwaarde met de witte achtergrond (2,2:1).

Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag hebben de randen van de formuliervelden een contrastwaarde van 1,8:1 met de witte achtergrond.

Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag heeft de lichtblauwe focusrand op het invoerveld 'Waar gaat de melding over' een contrast van 1,3:1 met de achtergrond (en is alleen met kleur weergeven).


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag verschijnt content on hover/on focus bij de invoervelden onder 'Gegevens'. Deze content is niet 'hoverable' - er kan niet over de content zelf gehoverd worden - en niet 'dismissable' - de content kan niet worden verwijderd zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Beide moet wel mogelijk zijn.

Daarnaast verschuiven sommige invoervelden wanneer er met de muis overheen wordt gehoverd of het de toetsenbordfocus ontvangt. Dit is niet fout onder een WCAG criterium, maar wel irritant en dus niet erg gebruiksvriendelijk.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Niet aanwezig


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Geboorte_en_overlijden/Overlijden_en_uitvaart staat een Youtube video. Deze kan bediend worden met toetsen als 'k' voor pauze, of 'j' voor terugspoelen. Dit moet worden uitgeschakeld of de optie om deze uit te schakelen moet worden geboden.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Voor de zekerheid is dit criterium op onvoldoende gezet: Het is onduidelijk of er een tijdslimiet zit op de URL afspraak.uithoorn.nl/. Tijdens het testen kwam het één keer voor dat het formulier verlopen was, maar dit kon niet worden gereproduceerd. Als dit inderdaad het geval is, moet er de mogelijkheid worden geboden om de tijdslimiet aan te passen.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken staan twee skiplinks. De skiplink naar de hoofdinhoud is de tweede skiplink, maar moet de eerste zijn.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de meta-data van de PDF op www.uithoorn.nl/Home/Afval/Afvalkalender/Afvalkalender_2021.pdf is de titel niet ingesteld. De titel moet een korte beschrijving van het bestand zijn.

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is de titel 'Afspraak maken - Timeblockr'. Hieruit kan niet worden opgemaakt dat het om een subdomein van Gemeente Uithoorn gaat.

Pagina burgerloket.uithoorn.nl/ heeft als titel 'MijnUithoorn'. Hier mist nog het doel van de pagina ('Beschikbare formulieren').
Pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag beschrijft wel het doel, maar mist het domein van de pagina: 'MijnUithoorn'.

Dit is een advies:
Pagina www.uithoorn.nl/ heeft als titel 'Onderwerpen - Gemeente Uithoorn'. Dit omschrijft de inhoud van de pagina, maar er kan nog aan toegevoegd worden dat dit de Homepage is.

Pagina www.uithoorn.nl/bestaatniet heeft als paginatitel 'Uithoorn - Er is een fout opgetreden - Gemeente Uithoorn'. Voor de consistentie zou het beter zijn om hier niet Uithoorn voor de titel te hebben staan.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op burgerloket.uithoorn.nl/ verschijnt in een ingezoomde weergave (1024x768px en inzoomen tot 200%) en bij 320px breed een hamburgermenu. Wanneer dit menu geopend is, is het mogelijk om verder te navigeren over de achterliggende pagina met de tabtoets, terwijl dit menu open blijft staan. De focus moet in het menu blijven, totdat het menu is gesloten.
Daarnaast is de volgorde niet logisch: de focus gaat eerst over de drie menu-items voordat deze naar Inloggen gaat. Dit wijkt af van de visuele volgorde.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De link 'Archiefweb' in de footer op elke pagina heeft een aria-label 'opent externe website'. Dit label overschrijft de linktekst 'Afspraak maken', waardoor voor screenreadergebruikers het linkdoel niet duidelijk is.
Dit komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen/Bijdrage_voor_gezinnen, www.uithoorn.nl/Home/Over_deze_website/Servicenormen en www.uithoorn.nl/Home/Ondernemen/Steun_voor_ondernemers

Op pagina www.uithoorn.nl/Zoekresultaten is het linkdoel van de klikbare afbeeldingen niet helemaal duidelijk. De alt-tekst fungeert als linkdoel. Het moet duidelijk zijn waar deze afbeelding naartoe linkt.
Overigens is het beter deze afbeeldingen niet klikbaar te laten zijn. Een toetsenbordgebruiker moet nu per zoekresultaat langs 2 links navigeren.

Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws bevatten sommige nieuwsberichten een klikbare afbeelding. Deze links missen nu een linktekst. Het is het beste om de link van deze afbeelding af te halen, zodat alleen de titel gebruikt wordt als link, en eventueel met JavaScript het klikbare gebied van de link te vergroten.

Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Melden/Melding_over_openbare_ruimte_indienen staan 2 links 'Melding openbare ruimte'. In het title-attribuut staat dezelfde tekst, waardoor mogelijk twee keer hetzelfde wordt opgelezen. Het title-attribuut kan in dit geval beter leeg worden gelaten.

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken staat een logo dat linkt naar uithoorn.nl . Dit kan nu niet uit de linktekst worden opgemaakt.

Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/ kan het linkdoel van de link 'Website' duidelijker. Deze linkt namelijk naar de website van Gemeente Diemen, in plaats van MijnDiemen.

Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/ is ook het linkdoel van de links 'Regelen met DigiD' / 'Regelen zonder inloggen' in de code niet voldoende duidelijk. Hier moet nog aan worden toegevoegd wat er geregeld kan worden, zodat het linkdoel duidelijk is. Dit mag in verborgen tekst worden toegevoegd.
Deze links hebben ook een title-attribuut met daarin vrijwel dezelfde tekst als de linktekst. Het title-attribuut is bedoeld voor aanvullende informatie. Hierin kan dus worden vermeld wat er geregeld kan worden.

Op pagina www.uithoorn.nl/Adressen_en_openingstijden valt de 'd' net buiten de linktekst van de link 'de website van de Rijksoverheid'. Dit kan netter.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.uithoorn.nl/ is de focusrand onder nieuws niet volledig zichtbaar op sommige links, zoals 'Meer NIEUWS'.

Op www.uithoorn.nl/Zoekresultaten is de focus rand niet volledig zichtbaar op zowel de titels in de zoekresultaten, als de afbeeldingen.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder www.uithoorn.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is de focus niet of nauwelijks zichtbaar op de beschikbare tijdsblokken onder 'Beschikbare afspraaktijden'.

Wanneer de pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag wordt bekeken in een ingezoomde weergave, verschijnt een hamburgermenu. De focus hierop is alleen zichtbaar met één streep aan de linkerkant van de knop en één onder de knop. De hele focusrand moet zichtbaar zijn.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.uithoorn.nl/Adressen_en_openingstijden staat de Engelstalige tekst 'You are obliged to wear a face mask in all public indoor areas.'. Hiervoor moet in de code een taalwisseling worden aangegeven.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken een keuze wordt gemaakt bij 'Aantal' (het tweede scherm bij stap 1), ververst de pagina zodra een optie de focus krijgt. Dit is niet toegestaan, tenzij de gebruiker hier van tevoren over wordt ingelicht.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken een keuze wordt gemaakt onder 'Product(en)', ververst de pagina zodra een optie wordt geselecteerd. Dit is niet toegestaan, tenzij de gebruiker hier van tevoren over wordt ingelicht.
Dit komt ook voor bij 'Aantal'.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De foutmeldingen op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken kunnen beter. Een tekst als 'het veld 'Aanhef' is verplicht' is geen foutbeschrijving maar een instructie. Doordat het woord 'Fout:' in de melding staat, wordt wel geïmpliceerd dat er iets mis is gegaan, maar het is beter om een foutmelding zo duidelijk mogelijk te omschrijven, zoals 'Het veld 'Aanhef' is niet (goed) ingevuld', zodat gebruikers sneller de fout kunnen corrigeren.
Ook de melding bij Datum moet duidelijker: wanneer een onjuist format wordt gebruikt (bijv. d-m-jjjj) verschijnt enkel de melding 'Datum is ongeldig'.
Dit geldt ook voor het veld 'Telefoon' (streepjes zijn hier bijvoorbeeld niet toegestaan)


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De kalender in stap 2 op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is niet toetsenbordtoegankelijk. Er is een alternatief aanwezig, doordat de datum in het veld kan worden getypt, maar deze moet aan een bepaald formaat voldoen (dd-mm-jjjj). Deze instructie wordt niet van tevoren geboden.
Dit geldt ook voor het veld 'Telefoon' (streepjes zijn hier bijvoorbeeld niet toegestaan)

OPMERKING: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag lijkt het veld 'Waar gaat de melding over?' als enige verplicht. Voorafgaand aan het formulier kan een instructie worden geboden waarin wordt aangegeven dat de velden met een * verplicht zijn.
De ster verdwijnt overigens wanneer het inputveld wordt ingevuld, dit is wat verwarrend.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken moet de foutmelding bij 'Datum' een suggestie ter verbetering bevatten, bijvoorbeeld door een voorbeeldformat te geven.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Voldoende


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag zijn de meeste errors gevonden, hier gaat het ook veel om tags die niet zijn geopend of afgesloten, zoals een '</div>' die niet is geopend.
De validator crasht ook, doordat er zoveel javascripts worden gebruikt op deze pagina. Hierdoor kon de toegankelijkheid van de pagina ook niet volledig onderzocht worden.
Ook op pagina afspraak.uithoorn.nl/ worden veel parsefouten gevonden.
Wij raden aan om de pagina's zelf na te lopen met de validator op validator.w3.org/ voor een compleet overzicht van de fouten.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De select-elementen (onder Afspraak kiezen) op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken hebben verschillende problemen.
Deze elementen hebben niet de juiste rol (link in plaats van html <select>). Ook missen ze een naam, doordat het label niet aan het element gekoppeld is in de code. Een title-attribuut geldt niet als label, omdat niet alle hulpsoftware goed met het title-attribuut omgaan.

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken verschijnen bij het tweede scherm van stap 1 onder Afspraak kiezen zwarte kruisjes met de naam 'Verwijderen'. Deze naam maakt niet duidelijk welke optie ermee verwijderd wordt.
In de kalender staan twee pijltjes-knoppen. Deze zijn als link gecodeerd en hebben de naam 'Volgende' en 'Vorige'. Deze knoppen hebben de verkeerde rol (link) en de naam moet duidelijker ('Volgende maand' bijv.).

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken staan bij stap 3 twee knoppen 'wijzigen'. Visueel is duidelijk waar deze knoppen bij horen, maar voor een gebruiker van hulpsoftware kan dit onduidelijk zijn. De naam (in de code) moet dus duidelijker.

Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/is de knop 'Inloggen' gecodeerd als een <nav> element. Dit is bedoeld voor een reeks links die samen een menu vormen, niet voor één enkel item.

Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/ verschijnt bij het inzoomen een hamburgermenu. Dit menu heeft een title='Menu', dit is overbodig.
Het menu mist een status die aangeeft of het menu ingeklapt of uitgeklapt is.

Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/ is de functionaliteit 'Zoek adres' niet duidelijk voor de onderzoeker. Het is een select-element, maar bij activering veranderd het in een tekstveld. Wanneer hier een adres wordt ingevuld, gebeurt er verder niets.
Het element mist in ieder geval een visueel label (placeholdertekst is niet voldoende). Daarnaast is de rol van het element dus niet duidelijk, en zijn er mogelijk meer toegankelijkheidsproblemen.

Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag wordt gebruik gemaakt van meer dan 150 Javascript bestanden. Er is weinig gebruik gemaakt van 'standaard HTML'. Zo zijn invoervelden niet als <input> elementen gecodeerd, maar met Javascript interactief gemaakt. Elementen missen dan de juiste rol.
Het gebruik van Javascript op deze pagina zorgt ervoor dat de applicatie erg traag wordt wanneer er met het toetsenbord wordt getest, en niet goed getest kan worden. In combinatie met een screenreader, wordt de applicatie nog trager, waardoor de gebruiker erg veel problemen kan ervaren.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag zijn de foutmeldingen statusberichten. Door de vele Javascripts worden deze niet altijd als statusberichten voorgelezen door hulpsoftware.

Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken verschijnen bij stap 2 foutmeldingen als enkele velden leeg worden gelaten of foutief worden ingevuld. De focus blijft op de knop 'Volgende' staan, waardoor niet aan hulpsoftware wordt doorgegeven dat er content is verschenen. De foutmeldingen zijn statusberichten en moeten ook als zodanig gecodeerd worden.
Deze meldingen verschijnen ook zodra het (verkeerd ingevulde) invoerveld wordt verlaten.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Firefox 84
Chrome 87
Adobe Acrobat Pro DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: www.toegankelijkheidscertificaat.nl/uithoorn.nl/audit/
Geprint: 2024-04-22 12:09:29 v2.4-011