Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Uithoorn

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Uithoorn
Scope van de website Alle pagina's op www.uithoorn.nl/
Het formulier op afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken
De pagina's vóór het inloggedeelte op www.burgerloket.uithoorn.nl/
Niet de pagina's achter het inloggedeelte op www.burgerloket.uithoorn.nl/ (ander onderzoek)
Niet de overige subdomeinen (op verzoek van de klant)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Het icoon van het envelopje in de footer naast het e-mailadres heeft geen tekstalternatief. De telefoon heeft dit wel.
Dit komt op elke pagina voor.

Bevinding 2: Op pagina www.uithoorn.nl/Adressen_en_openingstijden staat naast 'de website van de Rijksoverheid' een icoon dat aangeeft dat de link extern is. Dit icoon heeft een tekstalternatief nodig.
Dit komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.uithoorn.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/…

Bevinding 3: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/… staat een afbeelding met een alt-tekst "collectieve verzekering gemeente". Dit omschrijft de afbeelding niet; de afbeelding lijkt meer bedoeld om een sfeerbeeld te creëren. Laat het alt-attribuut leeg als de afbeelding als decoratief wordt beschouwd.

Bevinding 4: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Projecten/Bouwprojecten/… staan drie afbeeldingen met een alt-tekst "De Rede" en "De Rede 2/3". Dit is geen goed tekstalternatief omdat het de afbeelding niet voldoende omschrijft.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Geboorte_en_overlijden/… staat een Youtube video. Op het laatste frame komen contactgegevens in beeld. Deze worden niet op een alternatieve manier aan blinde/slechtziende gebruikers doorgegeven. Dit kan worden opgelost door de gegevens toe te voegen aan het audiospoor of tekstueel in de buurt van de video te plaatsen.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Geboorte_en_overlijden/… staat een Youtube video. Op het laatste frame komen contactgegevens in beeld. Deze worden niet op een alternatieve manier aan blinde/slechtziende gebruikers doorgegeven. Dit kan worden opgelost door de gegevens toe te voegen aan het audiospoor/een audiodescriptie.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: Op pagina www.uithoorn.nl/Adressen_en_openingstijden staat een vetgedrukte tekst over de mondkapjesplicht. Visueel krijgt deze tekst nadruk. Dit moet ook in de code worden overgebracht, bijvoorbeeld door het gebruik van <strong>.

Bevinding 8: Op pagina www.uithoorn.nl/Adressen_en_openingstijden zijn de koppen 'Postadres' en 'Bezoekadres' gecodeerd met <strong>. Dit element is bedoeld om tekst nadruk te geven, niet voor koptekst. Gebruik daarvoor een heading-element.
Dit komt bijvoorbeeld ook voor bij de kopjes onder 'Aanpak' op www.uithoorn.nl/Home/Melden/… en de vetgedrukte kopjes op www.uithoorn.nl/Home/Over_deze_website/Servicenormen

Bevinding 9: Op pagina www.uithoorn.nl/Sitemap zijn de links 'Afspraak maken' en 'Contact' als kop gecodeerd. Een kop is alleen een kop als deze onderliggende content heeft, wat hier niet het geval is.

Bevinding 10: Op pagina www.uithoorn.nl/Zoekresultaten zijn de links in de zoekresultaten gecodeerd als kop. Strict genomen zijn sommige hiervan geen koppen, omdat ze geen onderliggende content hebben (zoals 'Overlijden en uitvaart' en 'Contact'). Omdat de lijst anders inconsistent is, zou het de aanbeveling zijn of alles een onderliggende tekst te geven, of overal de onderliggende tekst weg te halen en de teksten dan niet als kop coderen.

Bevinding 11: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen/… is de hele inleiding met <strong> gecodeerd. Dit element is bedoeld om tekst nadruk te geven, niet voor opmaak. Gebruik daarvoor CSS.
Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals op pagina www.uithoorn.nl/Home/Melden/… en www.uithoorn.nl/Home/Over_deze_website/Servicenormen

Bevinding 12: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen/… op pagina staat een tabel. Hierin staan vetgedrukte teksten die met <strong> gecodeerd zijn. Dit zijn kopteksten en moeten als tabelkop gecodeerd worden, zodat de relatie met de onderliggende cellen duidelijk is.

Bevinding 13: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws is het RSS icoon in de code binnen de <h1> geplaatst. Het icoon vormt geen deel van de kop, en moet dus buiten de kop worden geplaatst.

Bevinding 14: In de PDF op www.uithoorn.nl/Home/Afval/Afvalkalender/… is een tabel gebruikt voor de vormgeving. Een tabel is bedoeld om complexe structuren over te brengen, maar de tabel is nu zo gecodeerd dat de aangegeven relaties (bijvoorbeeld tussen de teksten in de eerste kolom en de rest van de tabel) geen werkelijke relatie met elkaar hebben. Hierdoor kunnen blinde bezoekers, die een tabel van links naar rechts en van boven naar beneden horen voorlezen, problemen ervaren met het begrijpen van de structuur.
Ook staan in de tabel kopteksten (vetgedrukt) die als kop (zoals 'Containers aanbieden' of tabelkop (zoals 'De Legmeer 1' gecodeerd moeten worden (afhankelijk van de functie).
Het advies is om na te denken over hoe deze informatie het beste over kan worden gebracht (een tabel is hier misschien niet de beste manier).

Bevinding 15: In de PDF op www.uithoorn.nl/Home/Afval/Afvalkalender/… zijn de extra/afwijkende dagen zijn aangegeven met een gele markering. Dit kan niet door blinde gebruikers worden waargenomen. Dit zou kunnen worden verholpen door in tekst bij de datum aan te geven dat deze afwijkend is.

Bevinding 16: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken staan onder 'Afspraak kiezen' select-elementen waarvan het visuele label in de code niet aan het element gekoppeld is. Bijvoorbeeld bij 'Productgroep' maar ook bij 'Aantal'. Dit geeft ook problemen voor criterium 4.1.2.

Bevinding 17: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is bij stap 2 visueel dmv een groene vink zichtbaar dat stap 1 'Selecteren' voltooid is. Deze informatie moet ook tekstueel of in de code beschikbaar zijn.
Dit komt ook verderop in het proces voor.

Bevinding 18: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is bij stap 2 in de code de relatie tussen de aanhef en de radiobuttons niet correct aangegeven. Gebruik hiervoor een fieldset/legend.
In de code zijn de kopjes onder 'Afspraakgegevens' gecodeerd met een <label> element. Dit element is bedoeld om input elementen een label te geven. Gebruik hier een heading-element.

Bevinding 19: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/ is de knop 'Inloggen' gecodeerd als een lijst. Dit is geen lijst en hoeft dus ook niet zo gecodeerd te worden.

Bevinding 20: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag staan onder de invoervelden (onder 'Uw gegevens') aanvullende instructies. Deze zijn in een data-content attribuut geplaatst en worden nu niet doorgegeven aan hulpsoftware.

Bevinding 21: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag heten de twee knoppen onder 'Foto toevoegen' beide 'Selecteer afbeelding...'. Het label 'Foto toevoegen' is niet gekoppeld aan de knop.

Bevinding 22: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen/… staat de voetnoot horend bij de tekst 'De bijdragen voor gezinnen zijn bedoeld voor ouders uit de gemeente Uithoorn zonder vermogen en een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm*' pas onder de kop 'Meer weten'. Dit is niet erg gebruiksvriendelijk omdat gebruikers mogelijk erg moeten zoeken naar de voetnoot.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 23: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken staat het deel onder 'Afspraak kiezen' in de code boven het blok onder 'Selecteren'. Deze volgorde lijkt niet betekenisvol, omdat onder 'Selecteren' een inleiding wordt gegeven op het deel 'Afspraak kiezen'.

Bevinding 24: Bij stap 2 op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken staat de infotekst bij de Geboortedatum in de code boven het label en het invoerveld. Deze kan het beste tussen het label en het invoerveld worden geplaatst.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 25: Op burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag staan onder 'Uw gegevens' formuliervelden waaraan een autocomplete attribuut moet worden meegegeven. Het gaat bijvoorbeeld om de velden 'Achternaam', 'E-mail' en 'Telefoon'. Zie www.w3.org/TR/WCAG21/ voor een volledig overzicht.

Bevinding 26: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is bij stap 2 het autocomplete attribuut nodig op sommige invoervelden.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 27: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Geboorte_en_overlijden/… is in Firefox de focus op de uitklapbare knoppen enkel met een kleurverschil aangegeven (grijs). Bied een tweede, niet-kleurafhankelijke manier aan om de focus te kunnen waarnemen.
Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals op pagina www.uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen/…

Bevinding 28: In de PDF op www.uithoorn.nl/Home/Afval/Afvalkalender/… staat kleurafhankelijke informatie. De extra/afwijkende dagen zijn aangegeven met een gele markering. Dit kan niet mogelijk niet door slechtziende of kleurenblinde gebruikers worden waargenomen. Geef een tweede manier om deze data te kunnen waarnemen, bijvoorbeeld door een ander font of door dit tekstueel aan te geven.

Bevinding 29: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is de focus op de selectelementen alleen door een kleurverandering (blauw) waarneembaar. De extra lichtgrijze focusrand die verschijnt heeft een te lage contrastwaarde om goed waargenomen te kunnen worden door bezoekers met een visuele beperking.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 30: Wanneer de zes blokken items op www.uithoorn.nl/ de focus krijgen, verandert de achtergrondkleur naar geel en de tekst naar wit. De tekst heeft dan een te lage contrastwaarde van 1,8:1.
Deze kleurcombinatie komt ook voor op de knoppen 'Melding openbare ruimte' op www.uithoorn.nl/Home/Melden/…

Bevinding 31: In de PDF op www.uithoorn.nl/Home/Afval/Afvalkalender/… staan teksten met een onvoldoende contrast. Een paar voorbeelden: de oranje teksten hebben een contrastwaarde van 3,3:1 met de witte tekst, 3,1:1 met de gele markering en 2,8:1 met de oranje markering. De groene teksten hebben een contrastwaarde van 2,9:1.

Bevinding 32: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken hebben de lichtgrijze teksten van de niet-actieve stappen een te lage contrastwaarde (1,6:1).

Bevinding 33: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken verandert de kleur van een beschikbaar tijdstip (stap 1, tweede scherm) als hier over gehovert wordt. Deze kleurcombinatie heeft een contrastwaarde van 4,3:1.
Ook is het contrast van de dagen in de kalender van de nieuwe maand (die de focus kunnen ontvangen) te laag: 3,8:1.
Bij stap 2 hebben de foutmeldingen een te lage contrastwaarde van 4:1.

Bevinding 34: Op alle pagina's op burgerloket.uithoorn.nl/ staat een groene skiplink. Deze heeft een te lage contrastwaarde met de achtergrond (3,7:1).

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 35: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken verdwijnen de links 'Paspoort, ID en rijbewijs' en 'Bestuur & organisatie' bij een schermresolutie van 1024x768px in combinatie met inzoomen tot 200%. Dit is verlies van functionaliteit.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 36: Op pagina www.uithoorn.nl/Adressen_en_openingstijden komt het zoekveld in een weergave van 320px breed over het logo heen. Dit is verlies van informatie en functionaliteit.
Dit komt op meerdere pagina's voor.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 37: De focus is in Firefox niet voldoende zichtbaar op de 'Zoek' knop. Er verschijnt maar één deel van de focusrand (links).
Ook in Chrome is de focusrand niet volledig zichtbaar. Hier heeft de focusrand ook een te laag contrast met de blauwe knop van 2,8:1.

Bevinding 38: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken hebben de randen van de select-elementen een te lage contrastwaarde (2,3:1).

Bevinding 39: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is bij stap 2 visueel dmv een groene vink zichtbaar dat stap 1 'Selecteren' voltooid is. Deze vink heeft een contrastwaarde van rond de 2,3:1.
Dit komt ook verderop in het proces voor.

Bevinding 40: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is bij stap twee de focus op de links 'Terug naar stap 1' en 'Volgende' aangegeven met een grijze focusrand. Deze heeft een te lage contrastwaarde met de witte achtergrond (2,2:1).

Bevinding 41: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag hebben de randen van de formuliervelden een contrastwaarde van 1,8:1 met de witte achtergrond.

Bevinding 42: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag heeft de lichtblauwe focusrand op het invoerveld 'Waar gaat de melding over' een contrast van 1,3:1 met de achtergrond (en is alleen met kleur weergeven).

1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 43: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag verschijnt content on hover/on focus bij de invoervelden onder 'Gegevens'. Deze content is niet 'hoverable' - er kan niet over de content zelf gehoverd worden - en niet 'dismissable' - de content kan niet worden verwijderd zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Beide moet wel mogelijk zijn.

Bevinding 44: Daarnaast verschuiven sommige invoervelden wanneer er met de muis overheen wordt gehoverd of het de toetsenbordfocus ontvangt. Dit is niet fout onder een WCAG criterium, maar wel irritant en dus niet erg gebruiksvriendelijk.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 45: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Geboorte_en_overlijden/… staat een Youtube video. Deze kan bediend worden met toetsen als 'k' voor pauze, of 'j' voor terugspoelen. Dit moet worden uitgeschakeld of de optie om deze uit te schakelen moet worden geboden.

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 46: Voor de zekerheid is dit criterium op onvoldoende gezet: Het is onduidelijk of er een tijdslimiet zit op de URL afspraak.uithoorn.nl/. Tijdens het testen kwam het één keer voor dat het formulier verlopen was, maar dit kon niet worden gereproduceerd. Als dit inderdaad het geval is, moet er de mogelijkheid worden geboden om de tijdslimiet aan te passen.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 47: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken staan twee skiplinks. De skiplink naar de hoofdinhoud is de tweede skiplink, maar moet de eerste zijn.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 48: In de meta-data van de PDF op www.uithoorn.nl/Home/Afval/Afvalkalender/… is de titel niet ingesteld. De titel moet een korte beschrijving van het bestand zijn.

Bevinding 49: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is de titel 'Afspraak maken - Timeblockr'. Hieruit kan niet worden opgemaakt dat het om een subdomein van Gemeente Uithoorn gaat.

Bevinding 50: Pagina burgerloket.uithoorn.nl/ heeft als titel 'MijnUithoorn'. Hier mist nog het doel van de pagina ('Beschikbare formulieren').
Pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag beschrijft wel het doel, maar mist het domein van de pagina: 'MijnUithoorn'.

Bevinding 51: Dit is een advies:
Pagina www.uithoorn.nl/ heeft als titel 'Onderwerpen - Gemeente Uithoorn'. Dit omschrijft de inhoud van de pagina, maar er kan nog aan toegevoegd worden dat dit de Homepage is.

Bevinding 52: Pagina www.uithoorn.nl/bestaatniet heeft als paginatitel 'Uithoorn - Er is een fout opgetreden - Gemeente Uithoorn'. Voor de consistentie zou het beter zijn om hier niet Uithoorn voor de titel te hebben staan.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 53: Op burgerloket.uithoorn.nl/ verschijnt in een ingezoomde weergave (1024x768px en inzoomen tot 200%) en bij 320px breed een hamburgermenu. Wanneer dit menu geopend is, is het mogelijk om verder te navigeren over de achterliggende pagina met de tabtoets, terwijl dit menu open blijft staan. De focus moet in het menu blijven, totdat het menu is gesloten.
Daarnaast is de volgorde niet logisch: de focus gaat eerst over de drie menu-items voordat deze naar Inloggen gaat. Dit wijkt af van de visuele volgorde.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 54: De link 'Archiefweb' in de footer op elke pagina heeft een aria-label 'opent externe website'. Dit label overschrijft de linktekst 'Afspraak maken', waardoor voor screenreadergebruikers het linkdoel niet duidelijk is.
Dit komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen/…, www.uithoorn.nl/Home/Over_deze_website/Servicenormen en www.uithoorn.nl/Home/Ondernemen/Steun_voor_ondernemers

Bevinding 55: Op pagina www.uithoorn.nl/Zoekresultaten is het linkdoel van de klikbare afbeeldingen niet helemaal duidelijk. De alt-tekst fungeert als linkdoel. Het moet duidelijk zijn waar deze afbeelding naartoe linkt.
Overigens is het beter deze afbeeldingen niet klikbaar te laten zijn. Een toetsenbordgebruiker moet nu per zoekresultaat langs 2 links navigeren.

Bevinding 56: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws bevatten sommige nieuwsberichten een klikbare afbeelding. Deze links missen nu een linktekst. Het is het beste om de link van deze afbeelding af te halen, zodat alleen de titel gebruikt wordt als link, en eventueel met JavaScript het klikbare gebied van de link te vergroten.

Bevinding 57: Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Melden/… staan 2 links 'Melding openbare ruimte'. In het title-attribuut staat dezelfde tekst, waardoor mogelijk twee keer hetzelfde wordt opgelezen. Het title-attribuut kan in dit geval beter leeg worden gelaten.

Bevinding 58: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken staat een logo dat linkt naar uithoorn.nl . Dit kan nu niet uit de linktekst worden opgemaakt.

Bevinding 59: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/ kan het linkdoel van de link 'Website' duidelijker. Deze linkt namelijk naar de website van Gemeente Diemen, in plaats van MijnDiemen.

Bevinding 60: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/ is ook het linkdoel van de links 'Regelen met DigiD' / 'Regelen zonder inloggen' in de code niet voldoende duidelijk. Hier moet nog aan worden toegevoegd wat er geregeld kan worden, zodat het linkdoel duidelijk is. Dit mag in verborgen tekst worden toegevoegd.
Deze links hebben ook een title-attribuut met daarin vrijwel dezelfde tekst als de linktekst. Het title-attribuut is bedoeld voor aanvullende informatie. Hierin kan dus worden vermeld wat er geregeld kan worden.

Bevinding 61: Op pagina www.uithoorn.nl/Adressen_en_openingstijden valt de 'd' net buiten de linktekst van de link 'de website van de Rijksoverheid'. Dit kan netter.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 62: Op pagina www.uithoorn.nl/ is de focusrand onder nieuws niet volledig zichtbaar op sommige links, zoals 'Meer NIEUWS'.

Bevinding 63: Op www.uithoorn.nl/Zoekresultaten is de focus rand niet volledig zichtbaar op zowel de titels in de zoekresultaten, als de afbeeldingen.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder www.uithoorn.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws

Bevinding 64: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is de focus niet of nauwelijks zichtbaar op de beschikbare tijdsblokken onder 'Beschikbare afspraaktijden'.

Bevinding 65: Wanneer de pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag wordt bekeken in een ingezoomde weergave, verschijnt een hamburgermenu. De focus hierop is alleen zichtbaar met één streep aan de linkerkant van de knop en één onder de knop. De hele focusrand moet zichtbaar zijn.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 66: Op pagina www.uithoorn.nl/Adressen_en_openingstijden staat de Engelstalige tekst 'You are obliged to wear a face mask in all public indoor areas.'. Hiervoor moet in de code een taalwisseling worden aangegeven.

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 67: Wanneer op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken een keuze wordt gemaakt bij 'Aantal' (het tweede scherm bij stap 1), ververst de pagina zodra een optie de focus krijgt. Dit is niet toegestaan, tenzij de gebruiker hier van tevoren over wordt ingelicht.

3.2.2 Bij input (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 68: Wanneer op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken een keuze wordt gemaakt onder 'Product(en)', ververst de pagina zodra een optie wordt geselecteerd. Dit is niet toegestaan, tenzij de gebruiker hier van tevoren over wordt ingelicht.
Dit komt ook voor bij 'Aantal'.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 69: De foutmeldingen op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken kunnen beter. Een tekst als 'het veld 'Aanhef' is verplicht' is geen foutbeschrijving maar een instructie. Doordat het woord 'Fout:' in de melding staat, wordt wel geïmpliceerd dat er iets mis is gegaan, maar het is beter om een foutmelding zo duidelijk mogelijk te omschrijven, zoals 'Het veld 'Aanhef' is niet (goed) ingevuld', zodat gebruikers sneller de fout kunnen corrigeren.
Ook de melding bij Datum moet duidelijker: wanneer een onjuist format wordt gebruikt (bijv. d-m-jjjj) verschijnt enkel de melding 'Datum is ongeldig'.
Dit geldt ook voor het veld 'Telefoon' (streepjes zijn hier bijvoorbeeld niet toegestaan)

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 70: De kalender in stap 2 op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken is niet toetsenbordtoegankelijk. Er is een alternatief aanwezig, doordat de datum in het veld kan worden getypt, maar deze moet aan een bepaald formaat voldoen (dd-mm-jjjj). Deze instructie wordt niet van tevoren geboden.
Dit geldt ook voor het veld 'Telefoon' (streepjes zijn hier bijvoorbeeld niet toegestaan)

Bevinding 71: OPMERKING: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag lijkt het veld 'Waar gaat de melding over?' als enige verplicht. Voorafgaand aan het formulier kan een instructie worden geboden waarin wordt aangegeven dat de velden met een * verplicht zijn.
De ster verdwijnt overigens wanneer het inputveld wordt ingevuld, dit is wat verwarrend.

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 72: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken moet de foutmelding bij 'Datum' een suggestie ter verbetering bevatten, bijvoorbeeld door een voorbeeldformat te geven.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 73: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag zijn de meeste errors gevonden, hier gaat het ook veel om tags die niet zijn geopend of afgesloten, zoals een '</div>' die niet is geopend.
De validator crasht ook, doordat er zoveel javascripts worden gebruikt op deze pagina. Hierdoor kon de toegankelijkheid van de pagina ook niet volledig onderzocht worden.
Ook op pagina afspraak.uithoorn.nl/ worden veel parsefouten gevonden.
Wij raden aan om de pagina's zelf na te lopen met de validator op validator.w3.org/ voor een compleet overzicht van de fouten.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 74: De select-elementen (onder Afspraak kiezen) op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken hebben verschillende problemen.
Deze elementen hebben niet de juiste rol (link in plaats van html <select>). Ook missen ze een naam, doordat het label niet aan het element gekoppeld is in de code. Een title-attribuut geldt niet als label, omdat niet alle hulpsoftware goed met het title-attribuut omgaan.

Bevinding 75: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken verschijnen bij het tweede scherm van stap 1 onder Afspraak kiezen zwarte kruisjes met de naam 'Verwijderen'. Deze naam maakt niet duidelijk welke optie ermee verwijderd wordt.
In de kalender staan twee pijltjes-knoppen. Deze zijn als link gecodeerd en hebben de naam 'Volgende' en 'Vorige'. Deze knoppen hebben de verkeerde rol (link) en de naam moet duidelijker ('Volgende maand' bijv.).

Bevinding 76: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken staan bij stap 3 twee knoppen 'wijzigen'. Visueel is duidelijk waar deze knoppen bij horen, maar voor een gebruiker van hulpsoftware kan dit onduidelijk zijn. De naam (in de code) moet dus duidelijker.

Bevinding 77: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/is de knop 'Inloggen' gecodeerd als een <nav> element. Dit is bedoeld voor een reeks links die samen een menu vormen, niet voor één enkel item.

Bevinding 78: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/ verschijnt bij het inzoomen een hamburgermenu. Dit menu heeft een title='Menu', dit is overbodig.
Het menu mist een status die aangeeft of het menu ingeklapt of uitgeklapt is.

Bevinding 79: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/ is de functionaliteit 'Zoek adres' niet duidelijk voor de onderzoeker. Het is een select-element, maar bij activering veranderd het in een tekstveld. Wanneer hier een adres wordt ingevuld, gebeurt er verder niets.
Het element mist in ieder geval een visueel label (placeholdertekst is niet voldoende). Daarnaast is de rol van het element dus niet duidelijk, en zijn er mogelijk meer toegankelijkheidsproblemen.

Bevinding 80: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag wordt gebruik gemaakt van meer dan 150 Javascript bestanden. Er is weinig gebruik gemaakt van 'standaard HTML'. Zo zijn invoervelden niet als <input> elementen gecodeerd, maar met Javascript interactief gemaakt. Elementen missen dan de juiste rol.
Het gebruik van Javascript op deze pagina zorgt ervoor dat de applicatie erg traag wordt wanneer er met het toetsenbord wordt getest, en niet goed getest kan worden. In combinatie met een screenreader, wordt de applicatie nog trager, waardoor de gebruiker erg veel problemen kan ervaren.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 81: Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag zijn de foutmeldingen statusberichten. Door de vele Javascripts worden deze niet altijd als statusberichten voorgelezen door hulpsoftware.

Bevinding 82: Op pagina afspraak.uithoorn.nl/afspraak-maken verschijnen bij stap 2 foutmeldingen als enkele velden leeg worden gelaten of foutief worden ingevuld. De focus blijft op de knop 'Volgende' staan, waardoor niet aan hulpsoftware wordt doorgegeven dat er content is verschenen. De foutmeldingen zijn statusberichten en moeten ook als zodanig gecodeerd worden.
Deze meldingen verschijnen ook zodra het (verkeerd ingevulde) invoerveld wordt verlaten.

****** Tot.: 82 Bevindingen

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-12-09 10:18:06 v2.3-011