Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeentebelastingen Amstelland


Onderzoeker
Renate Roke van Swink; Jules Ernst van 200 OK
Datum
21 maart 2021
Opdrachtgever
Gemeente Amstelveen, René Buitenhuis

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Gemeentebelastingen Amstelland voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website gemeentebelastingenamstelland.nl is onderzocht tussen 1 en 21 maart 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeentebelastingen Amstelland
Scope van de website Alle pagina's op gemeentebelastingenamstelland.nl
Alle aan deze organisatie gerelateerde PDF's op admin.sduconnect.nl/
  • niet de pagina's op mijn.gemeentebelastingenamstelland.nl (achter DigiD)
  • niet de pagina's op amstelveen.nl (ander onderzoek)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 13 7 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 9 1 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 34 16 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1583847110Aangifte_Hondenbelasting.pdf bevat op pagina 1 bovenaan afbeeldingen van de afzenders van het formulier. Zorg dat deze informatie ook beschikbaar is voor een screenreader.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage is de kopniveau 1 "Kies uw gemeente". Hier verwacht je dat Gemeentebelastingen Amstelland een kopniveau 1 zou hebben. Dat geeft namelijk beter de inhoud van de homepage aan. "Kies uw gemeente" zou dan een H2 moeten zijn.

Op de homepage is onder Nieuws netjes een voor hulpsoftware beschikbare kop boven elk bericht geplaatst. De oplossing voldoet aan de eisen die WCAG stelt. Echter de titels zullen nu telkens 2x voorgelezen worden omdat de visuele titel van het nieuwsbericht er ook nog staat. Met css-technieken als flexbox is lay-out te bouwen zonder 2x de titel te hoeven gebruiken. Dit is een best practice.

De kopjes 2020, 2019 en 2018 op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen zijn opgemaakt in <strong>. Gebruikers van een screenreader krijgen deze kopjes niet te zien wanneer zij een header overzicht opvragen. Gebruik H2 kopjes om dit probleem op te lossen.

In de tabellen op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen hebben de tabel headers (th) het attribuut scope, waar vervolgens 'row' achter staat. Dit moet 'col' zijn, zodat het duidelijk is dat de header informatie geeft over de column waar de header boven staat. Pas dit aan om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen hebben de tabel koppen. In de tweede kolom staat 'AMSTELVEEN'. Deze kolomkop beschrijft de inhoud niet. Dat moet bijvoorbeeld 'Tarieven' zijn.

De knoppen om de tekst te verkleinen of te vergroten op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen hebben zowel een aria-label als een title-attribuut. Het title-attribuut is hier onnodig en zorgt ervoor dat screenreader gebruikers de naam mogelijk twee keer voorgelezen krijgen. Verwijder het title-attribuut om dit probleem op te lossen. Dit is een best practice.

Het zoekveld in het zoekscherm (alle pagina's) heeft zowel een title attribuut als een aria-label.Het title attribuut is hier onnodig en zorgt ervoor dat screenreader gebruikers de naam mogelijk twee keer voorgelezen krijgen. Verwijder het title attribuut om dit probleem op te lossen.

Het zoekscherm dat tevoorschijn komt als je op de zoekknop drukt (op alle pagina's) heeft role=dialog maar heeft geen aria-labelledby en aria-describedby, waardoor het niet duidelijk is voor screenreaders dat het zoekscherm, zoekveld en zoekknop gegroepeerde content is. Voeg deze aria attributen toe om dit probleem op te lossen.

Aansluitend: De naam Pagina navigatie beschrijft niet goed wat de button doet, aangezien er geen navigatie opties onder deze button zitten, enkel social share buttons en tekst vergroot- of verkleinbuttons. Pas de omschrijving van de button aan om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/zoeken krijgen gebruikers met een screenreader (getest met NVDA) wanneer zij focussen op het zoekveld het volgende te horen: "Hoofdinhoud orientatie punt, zoeken orientatiepunt, Hoe kunnen wij u helpen, groepering, zoeken invoerveld, zoeken, vul hier uw zoekopdracht in, leeg". Dit is onnodig veel, waardoor gebruikers van screenreaders verward kunnen raken. Schoon de code rond dit zoekveld op om dit probleem op te lossen.

Op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/zoeken is de koppenstructuur vreemd. Waar je verwacht dat "Hoe kunnen wij u helpen" (de grootste tekst op deze pagina) een H1 zou zijn, blijken andere teksten als H1 gemarkeerd. Zo zou je bij een goede structuur verwachten dat "Resultaten 15" een kopniveau 2 zou zijn en de resultaten eronder worden dan een H3.
Ook "Kies uw gemeente" is een H1. Dit zou een kopniveau 2 moeten zijn.

Het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1583847110Aangifte_Hondenbelasting.pdf is gecodeerd, echter niet alles is correct gecodeerd. Zo ontbreken bijvoorbeeld de kopmarkeringen bij bijvoorbeeld 'UW PERSOONLIJKE GEGEVENS'. De codes voor invulvelden ontbreken.

Het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1516094329Amstelveen.pdf is niet gecodeerd. Blinden kunnen daardoor de structuur van de pagina niet bepalen.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1583847110Aangifte_Hondenbelasting.pdf bevat op een aantal plaatsen een leesvolgorde die niet overeenkomt met de volgorde in beeld. Zo wordt op pagina 1 bovenaan het postbusadres getoond. Deze wordt tegen het einde van pagina 1 pas voorgelezen. Ook de tekst uit de footer wordt tussen pagina 1 en 2 voorgelezen. Zorg dat deze informatie niet wordt voorgelezen.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen is het contrast van de witte tekst op de rode balk in de header te laag. De contrastwaarde is 4,4:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit geldt ook voor het rood dat gebruikt is op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen voor de rode teksten met een kleiner lettertype.

Op elke pagina is de zoeken-knop aanwezig. Als deze de focues krijgt wordt de achtergrond roze. Met een witte tekst is het contrast veel te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 worden.

De tekst "Copyright © 2020 Gemeentebelastingen Amstelland" in de footer van alle pagina's heeft een contrastratio van 3,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Pas de kleur van de tekst aan om dit probleem op te lossen.

Het cijfer met de hoeveelheid zoekresultaten op www.gemeentebelastingenamstelland.nl/zoeken heeft te weing contrast met de achtergrond. De contrastwaarde is 2.7:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1583847110Aangifte_Hondenbelasting.pdf bevat op diverse plekken rode tekst op een witte achtergrond en witte tekst op een rode achtergrond. Het contrast van dit rood en wit is te laag, namelijk 3,8:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1516094329Amstelveen.pdf heeft op een aantal plekken een te laag contrast:

  • de groene balk met witte tekst. Contrastwaarde is 2,2:1 waar dit 3:1 moet zijn.
  • de oranje balk met witte tekst. Contrastwaarde is 2,5:1 waar dit 3:1 moet zijn.
  • de rode en de groene tekst op pagina 2. Het contrast voor de kleine letters moet 4,5:1 zijn.

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De tekst in de nieuwsblokken op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ overlapt met het pijl-icoon en de Lees Meer link wanneer de tekstgrootte aangepast is en de paginagrootte niet aangepast is, waardoor de tekst niet meer goed leesbaar is. Zorg er voor dat de grootte van blokken vanzelf aangepast worden als de tekstgrootte of het formaat van de pagina wordt aangepast om dit probleem op te lossen.

Het e-mailadres invorderingen@amstelveen.nl in het zesde blok onder contactgegevens op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ valt over de tekst met openingstijden heen wanneer de tekstgrootte aangepast is en de paginagrootte niet aangepast is. Zorg er voor dat de grootte van blokken vanzelf aangepast worden als de tekstgrootte of het formaat van de pagina wordt aangepast om dit probleem op te lossen.

De tekst in de blokken WOZ, Belastingen en Overige op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen past niet meer in de blokken zodra de tekst wordt aangepast naar de eisen van de WCAG. Zorg er voor dat de grootte van blokken vanzelf aangepast worden als de tekstgrootte of het formaat van de pagina wordt aangepast om dit probleem op te lossen.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen moet bij het inzoomen van de pagina met een resolutie van tot 300% horizontaal gescrolled worden om alle content te kunnen lezen. Op meer pagina's is een tweede scrollbalk nodig om de content te kunnen lezen.

Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen valt het logo van de gemeente Amstelveen deels over de tekst heen wanneer er wordt ingezoomd tot 300%.

Op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_kwijtschelding-amstelveen valt de paginanavigatieknop deels over de kop van de pagina.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij inzoomen tot een schermbreedte van 320 pixels verschijnt een horizontale scrollbar. Dit is alleen toegestaan bij bijvoorbeeld tabellen in de content.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/home/publicatie/nieuws zijn knoppen aanwezig om het nieuwsoverzicht in 'Tegelweergave' of in 'lijstweergave' te tonen. Deze knopen zijn wellicht niet voor iedereen duidelijk. Daarom is het handig dat er als je er met de muis overheen gaat een uitleg van de knop te lezen is. Als je met het toetsenbord de focus op de knop zet ontbreekt deze informatie.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De skiplink op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ verwijst niet als eerste naar de hoofdinhoud van de pagina maar naar de hoofdnavigatie. Zorg ervoor dat gebruikers direct naar de hoofdinhoud van de pagina kunnen springen door de eerste skiplink naar de hoofdinhoud te laten gaan, de tweede link mag wel naar hoofdnavigatie gaan. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

De skiplink op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/, die naar de hoofdnavigatie zou moeten springen, werkt niet. Overigens lijkt deze overbodig omdat de navigatie direct na de skiplink komt.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/publicatie/klachten luidt de paginatitel "Klachten". Voor de andere gemeenten luidt deze pagina ook "Klachten". Zorg voor unieke titels. Voor een groot deel van de website gaat dit goed, voor circa 1/3 van de pagina's geldt dat de titels niet uniek zijn.

In het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1583847110Aangifte_Hondenbelasting.pdf ontbreekt de titel van het document in de eigenschappen.
Dat geldt ook voor het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1516094329Amstelveen.pdf


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat bovenin de zoekknop. Het activeren van de zoekfunctie opent een popup (ook wel modal of lightbox genoemd). Deze popup komt voor de pagina te staan. Het openen van een popup heeft bepaalde eisen met betrekking tot de toetsenbordfocus. Zolang de popup open staat mag de toetsenbordfocus niet terug gaan naar de pagina op de achtergrond. Dat is nu wel mogelijk. Zorg ervoor dat de focus binnen de popup blijft zoalng deze open staat.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ staat een link genaamd 'Kies uw gemeente' met daarnaast een pijltje, wat suggereert dat dit een dropdown menu opent waar gebruikers naar de pagina van hun eigen gemeente kunnen gaan. Wanneer je op de link klikt echter, veranderd de pagina. Het hoofddeel 'Kies uw gemeente' op de pagina verdwijnt en wordt vervangen door het blok 'Nieuws'. Dit is verwarrend voor gebruikers.

Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ staan logo's van gemeenten die dienen als link naar de pagina van de gemeente van de gebruiker. Deze afbeeldingen hebben de alt tekst 'logo gemeente *vul in*', maar omdat deze afbeeldingen ook links zijn, moet het linkdoel omschreven worden. Het linkdoel wordt nu niet duidelijk uit de alternatieve tekst. Voeg ook een linkdoel in de alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen. Zie ook 1.1.1

Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ staat onder Nieuws een viertal blokken waar je op kunt klikken om naar het volledige nieuwsartikel te gaan. Het probleem hier is dat de volledige tekst, inclusief datum, titel, paragraaf en Lees meer link, als linktekst fungeert. Screenreader gebruikers krijgen dus de volledige tekst per blok voorgelezen als zij een linklijst opvragen, in plaats van een korte duidelijke tekst waar de link naar verwijst. Plaats een kortere linktekst om dit probleem op te lossen, of zorg ervoor dat het klikbare gebied niet ervoor zorgt dat de gehele tekst wordt voorgelezen.

Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen staat een button met de tekst Tarieven Amstelveen. Na het klikken op deze button verandert de link naar www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen en verspringt het beeld een paar centimeter naar beneden op dezelfde pagina. Dit is onnodig en voegt niks toe, ik raad aan deze button te verwijderen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.gemeentebelastingenamstelland.nl/home/publicatie/sitemap met de button Sitemap.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er kan via de homepage naar alle pagina's genavigeerd worden en er is een zoekfunctie. Met de zoekfunctie is het echter niet mogelijk alle pagina's te vinden. Zoeken op "Klachten" levert 0 resultaat, terwijl deze pagina wel bestaat: www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/publicatie/klachten


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Houd er rekening mee dat in WCAG 2.2 (verwachting medio 2021) er strengere regels komen voor de zichtbaarheid van de focus.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1583847110Aangifte_Hondenbelasting.pdf ontbreekt de taalaanduiding (Nederlands).
Dat geldt ook voor het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1516094329Amstelveen.pdf


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: De pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/bestaat-niet is een voorbeeld van een pagina die niet bestaat op gemeentebelastingenamstelland.nl. Dit is een blanko pagina. De bezoeker wordt hier niet mee geholpen. Onder WCAG is dit geen reden tot afkeur. Een pagina met een duidelijk foutmelding en uitleg wat te doen kan alle bezoekers helpen.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op meerdere pagina staat in de HTML het volgende stukje code:
<meta http-equiv="content-language" content="nl">
Deze manier is een verouderde techniek. Omdat de taal al eerder is gedefinieerd kan deze regel uit de code.

Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/zoeken is in de code een verwijzing naar een niet bestaande 'id', namelijk labelledby="filterknop". Id="filterknop" bestaat niet.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer er een menu-button verschijnt wanneer het scherm verkleind wordt naar een schermbreedte van 320 pixels, zoals op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/home/publicatie/sitemap en www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen, wordt er niet aangegeven of het menu ingeklapt is of uitgeklapt en wanneer het menu is uitgeklapt wordt die verandering niet aangegeven. De volgende tab is direct 'Knop sluiten' maar de gebruiker wordt er niet van op de hoogte gesteld wát ze dan sluiten. Zie ook 1.3.1.

Op veel plaatsen wordt overbodige aria-code gebruikt. Bijvoorbeeld aria-hidden=true op een element die al met CSS is verborgen. Op een aantal plaatsen betekent te veel aria-code dat er ook extra informatie naar de screenreader wordt gestuurd zodat zaken dubbel worden voorgelezen. Wees zorgvuldig en houd je aan de 5 regels van Aria (zie: www.w3.org/TR/using-aria/ )


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gemeentebelastingenamstelland.nl/audit/
Geprint: 2024-02-28 11:17:51 v2.4-011