Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Drimmelen


Onderzoeker
Yannick Splinter van Swink; Jules Ernst van 200 OK
Datum
15 juni 2021
Opdrachtgever
Gemeente Drimmelen, Michiel Duijsings

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Gemeente Drimmelen voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 19 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website drimmelen.nl is onderzocht tussen 2 juni en 15 juni 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Drimmelen
Scope van de website
 • Alle pagina's op drimmelen.nl
 • Niet de pagina's op drimmelen.midzuid.nl
 • Niet de pagina's op drimmelen.smartmap.nl
 • Niet de pagina's op ris2.ibabs.eu/drimmelen
 • Niet de pagina's op iburgerzaken.drimmelen.nl
 • Niet de pagina's op drimmelen.raadsinformatie.nl
 • Niet de pagina's op drimmelen.begrotingsapp.nl
 • Niet de pagina's op drimmelen.archiefweb.eu
 • Niet de pagina's op sportakkoorddrimmelen.nl
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 12 8 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 31 19 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van de gemeente Drimmelen op iedere pagina linksboven heeft wel een alternatieve tekst met het linkdoel, maar bevat niet de organisatienaam. De alternatieve tekst van een logo moet altijd tenminste de naam van de organisatie en eventuele overige aanwezige tekst in de afbeelding bevatten en daarnaast een beschrijvend linkdoel als de afbeelding ook als link dient.

Naast het logo van de gemeente staat op elke pagina de slogan: "De blauwgroene gemeente". Deze tekst is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Mensen die blind of slechtziend krijgen daardoor deze tekst niet voorgelezen. Zorg dat deze tekst in een alternatieve vorm beschikbaar is voor hulpsoftware.

Op de homepage staat onderin bij “contact met de gemeente” een afbeelding met de titel "Welkom bij de gemeente Drimmelen". Deze bevat wel essentiële informatie die niet terug komt in de tekst. Zie SC 1.4.5

Bij de “openingstijden” op de homepage onder “Contact met de gemeente” staan 2 stukken met een afbeelding van een uitroepteken ervoor. Voor deze afbeeldingen is geen alternatieve tekst beschikbaar. Hierdoor worden mensen die het scherm niet kunnen zien niet geattendeerd dat de informatie belangrijk is. Zorg ervoor dat deze extra informatie beschikbaar is voor hulpsoftware.

Op de homepage staat een nieuwsbericht over de update van het coronavirus. De afbeelding bij het nieuwsbericht bevat tekst die niet in het bericht terug is te vinden. De afbeelding is niet decoratief maar bevat een instructie, onder andere "Hou daarom 3 lammetjes afstand". Zorg dat alle leesbare tekst uit de afbeelding terug komt in de alt-tekst.

Op drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier bij stap 2 staat een kaart. Op een locatie in de kaart zelf staat een afbeelding ("crosshair") om de huidige locatie aan te geven op de kaart. Deze afbeelding mist een alt-attribuut.

Op drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier worden bij de stappen gebruik gemaakt van het kleinerdan- en groterdanteken: "< vorige pagina" en "volgende pagina >". Deze niet tekstuele content, namelijk pijltjes worden mogelijk op andere wijze voorgelezen door screenreaders. Zorg dat de pijltjes niet worden voorgelezen door ze voor hulpsoftware onzichtbaar te maken.

Op pagina drimmelen.nl/college-van-burgemeester-en-wethouders zijn foto's van de burgemeester en wethouders te zien. De foto's en de naam eronder zijn klikbaar. De foto's hebben geen alt-tekst. Dat zou niet hoeven, maar de foto staat los van de tekst en is klikbaar. De linkdoel is nu onbekend. Zorg voor een goede alt-tekst of maak de link door de foto en de naam samen te voegen in één link. Dit maakt het ook bruikbaarder voor bezoekers die met het toetsenbord door de pagina moeten navigeren.

Via pagina drimmelen.nl/afvalkalender kom je op de afvalkalender met bijvoorbeeld de postcode 4924 BB en huisnummer 1. In het overzicht zijn symbolen en teksten opgenomen. De afbeeldingen hebben de tekst die ook ernaast in tekst staat. Via de screenreader wordt alles daardoor 2x voorgelezen. Zorg dat de alt-tekst bij deze afbeeldingen leeg is.

Op drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier staat links van de tekst “Vanwege het coronavirus is de werkwijze van het sociaal loket aangepast” een uitroepteken. Deze afbeelding heeft geen alt-tekst of andere manier om aan te geven dat dit extra belangrijk is voor niet ziende gebruikers.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina drimmelen.nl/toegankelijkheidsverklaring is een kop "Testresultaten" gemarkeerd met een h3-element. Direct daaronder is weer een kop met h3-element “De website drimmelen.nl”. Dat betekent dat Testresultaten geen content heeft te beschrijven. Los dit op door Testresultaten een kopniveau 2 te geven. Koppen moeten inhoud beschrijven
Bekijk ook de andere koppen op deze pagina zodat de pagina een logische koppenstructuur krijgt zonder dat er kopniveaus worden opgeslagen. Dit laatste is een best practice.

Op pagina drimmelen.nl/gevonden-voorwerp staat tabel 'Overzicht gevonden voorwerpen'. De koppen in deze tabel zijn opgemaakt met het strong-element, in plaats van met het th-element. Daardoor is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Zorg ervoor dat tabellen goed zijn gemarkeerd en gebruik voor tabelkoppen altijd het th-element.

Op pagina drimmelen.nl/toegankelijkheidsverklaring is de zin 'Onze planning is zomer 2021...' met het strong-element gemarkeerd. Het probleem is dat het strong- en em-element bedoeld zijn om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor een hele zinnen. Gebruik code via de stylesheet om hele alinea's in een vet lettertype te tonen.

Via pagina drimmelen.nl/afvalkalender kom je op de afvalkalender met bijvoorbeeld de postcode 4924 BB en huisnummer 1. In het overzicht zijn de data en wat er wordt opgehaald getoond. Hiervoor zijn meerdere tabellen voor gebruikt. Elke tabel heeft een kop met de maand en het jaar. Deze beschrijven niet de kolom van de tabel maar de hele tabel. Hiervoor bestaat het caption-element of de tekst kan als kop boven de tabel worden geplaatst. Laat de th-elementen weg uit deze tabellen.

In de PDF drimmelen.nl/file/6556/download worden koppen gebruikt die niet als koppen zijn opgemaakt, bijvoorbeeld Inwerkingtreding. Zorg ervoor dat de juiste code in de code wordt gebruikt om deze koppen te markeren.

In de PDF drimmelen.nl/file/6556/download staan hele lappen in een lijst, ook de onderdelen die geen lijst zijn. Dit staat ook allemaal in een enkel lijstitem in een enkele lijst, terwijl er visueel meerdere lijsten zijn met ieder meerdere lijstitems.

De PDF drimmelen.nl/file/5035/download is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn en de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier is een formulier waar onder andere het e-mailadres en de naam van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat de zoekknop rechts bovenin. Deze verandert van kleur als er focus op staat. Deze kleurverandering is niet voor iedereen waar te nemen. Zorg dat de focus ook zichtbaar is in vorm, bijvoorbeeld een rand eromheen.

Op de homepage is bij "Contact met de gemeente" een link "Afspraak maken". Als op deze groene actielink de focus staat verandert enkel de kleur. Zorg dat de focus ook zichtbaar is in vorm, bijvoorbeeld een rand eromheen.

In het formulier op drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier is de focus op "Kies tijd" bij het selecteren van een datum en tijd alleen door kleur zichtbaar.
Dit komt ook voor op drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier bij de mogelijkheden waar je iets kunt '- Selecteren -'.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Voldoende


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat in de HTML-code bij meta name="viewport" de volgende instellingen: "maximum-scale=”1". Op mobiel of tablet kunnen bezoekers daarom in sommige gevallen niet inzoomen. Laat deze instellingen weg. Zie ook 1.4.10

In de header van de pagina is de link aanwezig naar "Wij zijn Drimmelen". De naam van de link verdwijnt bij inzoomen en wordt onzichtbaar gemaakt door middel van display:none. De link heeft op dat moment geen naam meer. Dit valt ook onder SC 2.4.4 en 4.1.2.

In de header is naast het logo een tekst "De blauwgroene gemeente". Bij inzoomen verdwijnt deze tekst en is ook niet op te roepen.

In het formulier op de pagina drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier staat een balk met de 4 stappen van het proces waar je in zit. Bij inzoomen verandert deze tekst in een deels Engelstalige tekst: "Step 1 of 4: Uw melding".


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat onderin bij “contact met de gemeente” een afbeelding met de titel "Welkom bij de gemeente Drimmelen". Deze bevat wel essentiële informatie die niet terug komt in de tekst. Blinden kunnen deze tekst niet lezen en slechtzienden kunnen de tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.

Een soortgelijke afbeelding wordt op meer plekken gebruikt:

Op pagina drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier staat een afbeelding met o.a. de tekst Welkom bij de gemeente Drimmelen. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina. Dit komt ook voor op drimmelen.nl/veiligheid


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat in de HTML-code bij meta name="viewport" de volgende instellingen: "maximum-scale=”1". Op mobiel of tablet kunnen bezoekers daarom in sommige gevallen niet inzoomen. Laat deze instelling weg. Zie ook 1.4.4

Op de pagina drimmelen.nl/college-van-burgemeester-en-wethouders zijn foto's en namen van personen van B&W opgenomen. Bij inzoomen bij een breedte van 1280px verschijnt bij 150% (in Firefox) een horizontale scrollbar.

Op de pagina drimmelen.nl/zoekresultaten verschijnen zoekresultaten. Bij inzoomen verandert de paginering als er meer dan 10 resultaten gevonden worden. Als je doorbladert staat onderaan de pagina de link "volgende >" en erachter staat de tekst in een vreemde taal: "Page 1 of 103"


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de focus bij de afbeelding van het logo met de tekst Gemeente Drimmelen links bovenin is te laag. De contrastverhouding is 1,9:1 waar dit 3:1 moet zijn.

Op elke pagina staan in de footer de links naar social media in de vorm van 3 iconen. Het contrast van de witte afbeeldingen op de blauwe achtergrond is te laag. De contrastverhouding is 2,5:1 waar dit 3:1 moet zijn.

In stap 1 van drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier (Afspraak maken) staat onderaan de knop 'Volgende pagina'. Het contrast van deze knop is te laag. De contrastverhouding is hier 2,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Dit gaat mogelijk ook in andere formulieren fout.

In stap 1 van drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier (Afspraak maken) hebben de randen van de invoervelden een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,9:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Dit gaat mogelijk ook op andere plekken fout.

In stap 2 van drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier (Afspraak maken) wordt gebruik gemaakt van groene vinkjes en rode kruisjes om de beschikbare momenten aan te geven. Het contrast van het groene vinkje is te laag. De contrastverhouding is hier 2,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina zoals drimmelen.nl/ kan je in het zoekveld iets typen. Zodra je daarmee bezig bent verschijnen er resultaten. Deze zijn echter niet (makkelijk) met het toetsenbord te bereiken.

Op drimmelen.nl/ kun je bij Readspeaker de instellingen openen. Met tab kun je niet verder komen dan Woordkleur voordat je niet meer weg kan tabben of shift+tabben. Met shift+tab heb je hetzelfde, maar kun je niet verder komen dan tekstkleur voordat het vastloopt. Hierdoor is zinskleur niet te bereiken met het toetsenbord. Dit is geen toetsenbordval omdat het nog steeds afsluitbaar is met escape, maar met toetsenbord kan je zo niet alle Readspeaker-functionaliteit bedienen.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina drimmelen.nl/gevonden-voorwerp is een skiplink (een mechanisme om naar een ander deel van de pagina te springen), maar de skiplink werkt niet goed. De link gaat naar de inhoud, maar slaat de eerste kop van de pagina over. Dit geldt ook voor andere pagina's.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De titel in de PDF drimmelen.nl/file/6556/download heeft als titel “Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen,”. Dit is geen goede beschrijvende titel, zorg ervoor dat er een titel staat die het document goed beschrijft..

De PDF drimmelen.nl/file/5035/download heeft geen titel.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In stap 2 van drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier (Afspraak maken) kan je een tijd kiezen. Als je langs alle 'Kies tijd'-keuzes bent gegaan verdwijnt de focus een aantal maal. Het lijkt erop dat de focus op niet zichtbare elementen komt. Zorg dat alles wat niet zichtbaar is geen focus kan krijgen.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina is het logo van de website, gemeente Drimmelen aanwezig. Dit logo is tevens klikbaar en je kunt hiermee naar de homepage. De alt-tekst van het logo luidt "Gemeente Drimmelen", maak hiervan "Logo Gemeente Drimmelen". Vul dit aan met het linkdoel, dus "Logo Gemeente Drimmelen, naar homepage". Laat tot slot het title-attribuut weg uit de link. Het title-attribuut wordt slecht ondersteund door screenreaders.

Op drimmelen.nl/college-van-burgemeester-en-wethouders dienen de afbeeldingen als link, maar er is geen alt-tekst aanwezig. Afbeeldingen waarop geklikt kan worden moeten altijd een alt-tekst hebben, anders is het linkdoel niet duidelijk.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: De focus is op veel plekken niet goed zichtbaar. Later dit jaar verschijnt WCAG 2.2. Houd er rekening mee dat in deze versie de focuszichtbaarheid strikter wordt.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier staat een knop “+ Nog een onderwerp toevoegen”, en de knop “Verwijderen” die tevoorschijn komt als er meer dan een onderwerp staat. De knoppen activeren direct wanneer de bezoeker de muisknop indrukt. Links, knoppen en andere interactieve onderdelen mogen niet activeren op het moment dat je de muis indrukt maar pas bij het loslaten, tenzij het indrukken essentieel is. Dat is het hier niet.


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina is het zoekveld aanwezig. De toegankelijke naam van dit invoerveld is 'Zoeken' wat niet overeenkomt met de visueel zichtbare tekst 'Wat zoekt u?'. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier bij Stap 3 heeft het invoerveld e-mailadres de naam 'Email'. Op pagina drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier bij Stap 3 heeft het invoerveld e-mailadres de naam 'E-mailadres'. Zorg voor consistente benaming.
Dit geldt ook voor andere velden zoals 'Uw naam' en 'Naam', en 'Telefoon' en 'Telefoonnummer'.


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier krijg je instructies als verplichte velden niet zijn ingevuld. De melding wat er daadwerkelijk fout is gegaan, namelijk "Veld is niet ingevuld." ontbreekt. Dit komt ook voor op drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier en drimmelen.nl/afvalkalender


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij stap 3 van het formulier op pagina drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier kan worden aangegeven of de bezoeker op de hoogte gehouden wilt worden van de melding. Onder deze vraag staat de instructie 'Zorg dan dat u een e-mailadres en/of telefoonnummer invult.'. In deze instructie is het niet duidelijk of dit geldt voor het beantwoorden met 'Ja' of met 'Nee'.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In stap 2 van drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier is een knop aanwezig 'Gebruik huidige locatie'. Deze knop is opgemaakt als link. Links brengen je naar andere (delen van) pagina's. Knoppen zijn er om bijvoorbeeld een actie uit te voeren, zoals hier, het bepalen van je locatie.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: www.toegankelijkheidscertificaat.nl/drimmelen.nl/audit/
Geprint: 2024-07-18 13:39:06 v2.4-011