Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente De Wolden


Onderzoeker
Pieternel de Jonge; Jules Ernst van 200 OK
Datum
17 september 2022
Opdrachtgever
Sanne van Eldik, De Samenwerkingsorganisatie (SWO)

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Gemeente De Wolden voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 11 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website dewolden.nl is onderzocht tussen 7 en 13 september 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Er zijn veel bevindingen opgelost, aan een aantal moet nog gwerkt worden. In dit rapport zijn de nog openstaande bevindingen in kaart gebracht naar aanleiding van het oorspronkelijke onderzoek in 2021.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente De Wolden
Scope van de website
  • Alle pagina's op dewolden.nl
  • Diensten op dewolden.nl achter DigiD
  • Niet de pagina's van de afvalwijzer (ander onderzoek)
  • Niet de raadsinformatie (ander onderzoek)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 16 4 0
2 Bedienbaar 14 3 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 39 11 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.dewolden.nl/afspraak-maken (stap 'Datum en tijd') is een overzicht van beschikbare momenten. De vinkjes en kruisjes die aangeven of er tijd beschikbaar is in de ochtend, middag of avond hadden geen alternatieve tekst, waardoor deze informatie niet beschikbaar is voor screenreadergebruikers. Er is inmiddels een tekst toegevoegd, maar geeft nog onvoldoende aan wat bedoeld wordt in het overzicht.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij 'Melding doen' wordt een PDF naar de invuller gestuurd met de antwoorden. Deze PDF is niet gecodeerd. Hierdoor is de structuur van de inhoud niet te bepalen met hulpsoftware.
Dit geldt ook voor de PDF 'Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).'.

In de PDF 'Aanvraagformulier subsidieverlening Initiatiefrijk De Wolden' is op pagina 2 een tabel gebruikt. In deze tabel is voor hulpsoftware niet duidelijk waar de koppen 'Organisatie' en 'Het initiatief' betrekking op hebben.

De betaling via Ogone kent meerdere toegankelijkheidsproblemen. Zie onderaan dit rapport.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Voldoende


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Voldoende


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina wordt bij een resolutie van 320px breed <h1>- en <h2>-koppen met lange woorden niet volledig getoond. Zie als voorbeeld : www.dewolden.nl/privacyverklaring. De kop ‘Privacyverklaring’ en de kop met ‘Gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ vallen gedeeltelijk buiten beeld.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij een schermresolutie van 320px breed (viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400%) en het aanpassen van de tekstafstand, is onder andere de placeholder in de zoekbalk niet meer volledig leesbaar.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.dewolden.nl/wmo-ondersteuning-aanmelden zijn radiobuttons en checkboxen in het formulier niet toegankelijk met toetsenbord. Ze zijn verborgen met de CSS-regel ‘visibility: hidden;’ en vervangen door een afbeelding van een radiobutton of een checkbox.
Zorg ervoor dat de radiobuttons en checkbozen toegankelijk zijn voor gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware of van het toetsenbord.
Ook het uittreksel burgerlijke stand op www.dewolden.nl/uittreksel-burgerlijke-stand-aanvragen is niet met toetsenbord aan te vragen. Dit is grotendeels opgelost. De radiobuttons werken, echter met pijltoetsen verspringt de focus wel eens naar een verkeerde plek.

De tool voor het invullen van de geboortedatum van de gebruiker op pagina www.dewolden.nl/afspraak-maken is niet toetsenbordtoegankelijk. Dit is bijvoorbeeld te omzeilen door een invulinstructie te geven hoe de datum ingevuld moet worden als toegankelijk alternatief. Zo werkt invullen van '19/1/1961' bijvoorbeeld niet. Dit is deels opgelost, maar de kalender is nog niet bereikbaar met toetsenbord. Afhankelijk van waar het veld op het scherm staat verschijnt de kalender boven of onder het invulveld. Als de kalender eronder verschijnt is niet te zien wat je moet invullen. Zorg dat de instructie altijd in beeld is of maak het kalendertje toetsenbordtoegankelijk (let op, in de kalender zitten meer toegankelijkheidsissues).


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.dewolden.nl/uittreksel-burgerlijke-stand-aanvragen werd bovenin het scherm een melding geplaatst 'Uw inlog is nog 15 minuten actief'. Elke minuut wijzigt het aantal minuten. Deze melding is verdwenen waardoor de timing niet meer is aan te passen en je stilletjes wordt uitgelogd.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Voldoende


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.dewolden.nl/wmo-ondersteuning-aanmelden is de focus slecht zichtbaar bij de stap 'Bijlagen' op de knop om een bijlage te kiezen. (getest in Firefox)

Op veel plekken is de focus slecht zichtbaar. Dit jaar verschijnt een nieuwe aanvulling op WCAG 2.1, namelijk WCAG 2.2. In deze versie zullen de regels rondom focuszichtbaarheid strikter worden.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij 'Melding doen' wordt een PDF naar de invuller gestuurd met de antwoorden. Deze PDF heeft geen taalinstelling naar Nederlands in de eigenschappen van het document.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij de stap ‘Onderwerp’ in het formulier op pagina www.dewolden.nl/afspraak-maken wordt een algemene foutmelding bovenin het formulier getoond. Deze luidt: “Let op: de gemarkeerde velden zijn niet goed ingevuld”. Deze melding wordt niet altijd voorgelezen door hulpsoftware. Dat komt omdat deze alert concurreert met het element waar de focus op staat, namelijk de knop ‘Volgende pagina’.
Zorg ervoor dat het duidelijk is welke meldingen bij welke formuliervelden horen. Een mogelijke oplossing is om een algemene foutmelding bovenin de formulieren te plaatsen en deze uit te breiden met de foutmeldingen op de velden. Noem daarbij de naam van het veld en datgene wat fout gaat. De foutmeldingen onderaan de formuliervelden kunnen wel blijven staan. Verwijder dan wel het aria-attribuut role=”alert” en zorg ervoor dat de meldingen programmatisch gekoppeld zijn met de formuliervelden. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan met het aria-attribuut “aria-describedby”.
Dit is grotendeels opgelost, echter het attribuut aria-describedby is geplaatst op de foutmelding. Dit moet omgekeerd. De foutmelding krijgt een unieke id en op de input wordt een aria-describedby geplaatst.
Ook ontbreken bij sommige velden de foutmelding. Een foutmelding bij een foutieve datum is bijvoorbeeld: 'De datum is niet goed ingevuld.' Vul deze foutmelding aan met een hint om de datum correct in te vullen (dat staat er al) en een instructie: 'Vul een geldige datum in.'. Dit geldt ook voor andere velden zoals e-mailadres.

Wanneer in het formulier www.dewolden.nl/afspraak-maken (stap 'Uw gegevens') in het veld 'Geboortedatum' geen of een niet correcte datum wordt ingevoerd dan wordt er geen foutmelding gegeven. Dit is voor alle gebruikers een probleem, en wordt daarom onder dit succescriterium niet afgekeurd.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer in het veld ‘Huisnummer’ in het formulier op pagina www.dewolden.nl/wmo-ondersteuning-aanmelden een niet numerieke waarde wordt ingegeven bijv. 12a”, dan verschijnt de melding “Ongeldige komma getal”. De foutmelding is niet correct, en geeft niet aan wat er aan de hand is. In combinatie met SC 3.3.1 is een correcte foutmelding en verbetersuggestie: "Het veld huisnummer is niet correct ingevuld. Dit veld mag alleen uit cijfers bestaan."
Wanneer in het veld 'E-mailadres' een ongeldige waarde wordt ingevoerd, dan verschijnt de foutmelding: "Ongeldig e-mailadres". Een suggestie die aangeeft hoe het veld dan wel dient ingevuld te worden ontbreekt hier.
Dit probleem kan ook op andere velden en formulieren van toepassing zijn. Dit is grotendeels opgelost. Voor e-mailadres geldt dat er nog geen verbetersuggestie wordt gegeven, bijvoorbeeld als het '@' ontbreekt. Geef dan de melding dat een e-mailadres een @-teken moet bevatten. Dit ontbreekt ook bij Afspraak maken.
Ook bij het telefoonnummer is onvoldoende hulp om je fout te verbeteren. Zo wordt dit telefoonnummer niet geaccepteerd: '010 4047000'.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Voldoende


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de zoekresultatenpagina www.dewolden.nl/zoeken staan onderaan blokjes met cijfers erin om aan te geven op welke pagina de bezoeker is. Visueel is dit aangegeven met een donkere kleur van het blokje. Blinden en slechtzienden zien deze informatie niet of slecht. Gebruik aria-current=page of een verborgen tekst 'Huidige pagina' om ook aan hulpsoftware duidelijk te maken op welke pagina de gebruiker is. Dit geldt ook voor de huidige pagina in het afspraak maken proces op onder andere pagina www.dewolden.nl/afspraak-maken. Voor deze pagina's is het opgelost, echter op de volgende pagina nog niet: www.dewolden.nl/wmo-ondersteuning-aanmelden


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Aanvullende opmerkingen

De volgende opmerkingen zijn zaken die wij tegen kwamen en geen onderdeel zijn van het toegankelijkheidsonderzoek.

Betaling aanvraag uittreksel

Het betalingssysteem van Ogone is niet uitgebreid getest, maar bevat meerdere toegankelijkheidsproblemen. Een aantal zijn hieronder opgesomd. Advies is om de hele betaling te laten onderzoeken, voor zover dat nog niet gebeurd is. De gemeente Meierijstad heeft rapportage van 7 januari 2020 met een onderzoek naar de toegankelijkheid van secure.ogone.com.

Betaling annuleren

Bij annuleren kom je wel netjes terug op de site bij een pagina Annuleren, maar je kunt niet nog even je gegevens inzien en het nogmaals proberen. (zo lijkt het) In een webshop raak je normaal gesproken je winkelmandje niet kwijt.

Bron: www.toegankelijkheidscertificaat.nl/dewolden.nl/audit/
Geprint: 2024-02-28 11:03:32 v2.4-011