Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website SVB


Onderzoeker
Renate Roke van Swink; Jules Ernst van 200 OK
Datum
22 juli 2022
Opdrachtgever
Han Sinke van SVB

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Website Sociale Verzekeringsbank voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 20 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website svb.nl is onderzocht tussen 1 juli en 22 juli 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om te bepalen welke verbeteringen nodig zijn om dit digitaal kanaal toegankelijker te krijgen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Website Sociale Verzekeringsbank
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
 • Alle pagina's op svb.nl.
 • Alle PDF's op svb.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
 • De pagina's op subdomeinen van svb.nl.
 • De pagina's achter DigiD.
 • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
 • Alle externe systemen en websites waar via svb.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 10 10 0
2 Bedienbaar 12 5 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 30 20 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/berichtenbox/berichtenbox wordt een afbeelding gebruikt om aan te geven dat de link geopend wordt in een nieuw venster of tabblad. Het gaat om de afbeelding bij de link naar MijnOverheid. Er is nu wel informatie toegevoegd binnen het title-attribuut, maar dat wordt niet door alle browser en hulpsoftware combinaties voorgelezen en is daardoor niet voldoende als alternatieve tekst. Plaats niet-visuele tekst in de code waardoor bezoekers met hulpsoftware de betekenis van de afbeelding voorgelezen krijgt. Dit probleem komt ook op de andere pagina’s voor, onder andere op pagina www.svb.nl/pl/ogolne/over-onze-website.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de video op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens komt een url voor (svb.nl/privacy) die niet voorkomt in het media-alternatief, en niet wordt uitgesproken in de audiodescriptie. Er wordt enkel gesproken over de 'privacyportal' maar bezoekers die het scherm niet kunnen zien weten niet welke url daar bij hoort. Plaats deze en andere geschreven informatie in het media-alternatief (het transcript), of voeg deze informatie toe aan de audiodescriptie om ook te voldoen aan succescriterium 1.3.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de video op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens komt een url voor (svb.nl/privacy) die niet voorkomt in het media-alternatief, en niet wordt uitgesproken in de audiodescriptie. Er wordt enkel gesproken over de 'privacyportal' maar bezoekers die het scherm niet kunnen zien weten niet welke url daar bij hoort. Voeg deze informatie toe aan de audiodescriptie.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.svb.nl/nl/algemeen/contact/bepaal-uw-vestiging is bij 'Contact opnemen' het veld met het label 'Over welke regeling wilt u contact opnemen?'. Het label is niet expliciet geassocieerd met het select-element. Tekstlabels moeten gekoppeld worden aan invoervelden door gebruik te maken van het for-attribuut bij het label-element die verwijst naar een id-attribuut bij het invoerveld. Zo krijgt een bezoeker die gebruik maakt van een screenreader direct te horen om welk veld het gaat als direct naar het invoerveld wordt gesprongen.

Op pagina www.svb.nl/nl/anw/bedragen-en-betaaldagen-anw/anw-bedragen is een tabel met daarin kopcellen. De eerste kopcel bevat geen tekst. Zorg dat elke kopcel een naam heeft die de bijbehorende cellen beschrijft of, als dit de eerste kolom betreft zorg dat hier geen kop (<th>) wordt gebruikt maar een cel (<td>). Dit geldt ook voor de andere tabellen.

De volgende bevindingen zijn van toepassing op de PDF op pagina www.svb.nl/nl/media/40.044NT_1221.pdf:

 • In de PDF komen formuliervelden voor die zijn opgemaakt als H1 koppen, zoals de formuliervelden Voorletters en Achternaam. Wanneer bezoekers met een screenreader door een formulier navigeren, kunnen zij onder andere met een sneltoets door de koppen in een document navigeren. Het is verwarrend wanneer er elementen zijn aangeduid als kop, maar dat eigenlijk niet zijn.
 • In de PDF komen meerdere ongetagde path-elementen voor. Deze elementen moeten als artefact worden getagd zodat ze genegeerd kunnen worden door hulpsoftware.
 • In de PDF komen de custom elementen '"_00-Platte_tekst_ins' voor. Deze elementen hebben geen eigen rol en hebben ook geen rol toegewezen. Hierdoor worden deze teksten mogelijk niet voorgelezen door verschillende hulpsoftware en browser/software combinaties.
 • Onder de vraag 'Waarom wilt u de salarisadministratie stoppen?' zijn selectievakjes gebruikt in plaats van keuzerondjes. Keuzerondjes zijn hier semantisch correct omdat het niet de bedoeling is dat bezoekers meerdere vakjes selecteren.
 • De selectievakjes onder 'Waarom wilt u de salarisadministratie stoppen?' hebben geen naam.
 • Advies: PDF formulieren zijn niet door alle bezoekers even makkelijk te gebruiken en te verzenden. In dit geval moet een bezoeker het formulier uitprinten, ondertekenen en inscannen om het formulier te kunnen verzenden. Het is voor bijna alle bezoekers prettiger een dergelijk formulier online in HTML aan te bieden en bijvoorbeeld in te kunnen vullen met DigiD.

Deze bevindingen zijn van toepassing op de PDF op pagina www.svb.nl/nl/media/0981NX.pdf:

 • In de PDF komen meerdere ongetagde path-elementen voor. Deze elementen moeten als artefact worden getagd zodat ze genegeerd kunnen worden door hulpsoftware.
 • De tekst 'Informatie voor startende grensarbeiders' op pagina 1 is visueel een kop, maar de tekst is getagd als paragraaf. Dit probleem komt meerdere keren voor in deze PDF, onder andere bij de tekst 'Informatie voor startende grensarbeiders over de inkomstenbelasting en sociale zekerheid.' op pagina 2 en
 • De inhoudsopgave op pagina 1 is opgemaakt als losse links, in plaats van een inhoudsopgave (toc-element).
 • In de PDF komen lege kop-elementen voor, waaronder een lege H1-tag onder de lijst 'Deze informatie is op u van toepassing, als' op pagina 2 en een lege H2-tag onder de paragraaf 'Belasting' op pagina 2.
 • In de PDF komen meerdere links voor zonder alternatieve tekst.

Advies: Op pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld komen keuzerondjes voor, bijvoorbeeld onder 'Kies uw situatie'. De keuzerondjes hebben een label, maar in dat label wordt ook een aria-label gebruikt. Een aria-label overschrijft de informatie in het label. Daarnaast bevat het label-element ook het aria-hidden attribuut. Hierdoor is er alleen een toegankelijke naam aanwezig door het aria-label op het input-element.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF op pagina www.svb.nl/nl/media/40.044NT_1221.pdf zijn er selectievakjes bij "Waarom wilt u de salarisadministratie stoppen?". Deze zijn niet op de juiste manier gekoppeld aan de tekst die achter de selectievakjes staan. In de code moet het label vóór het form-element staan, zodat het duidelijk is waar het selectievakje bij hoort wanneer ze achter elkaar worden voorgelezen.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het formulier op pagina www.svb.nl/nl/algemeen/contact/bepaal-uw-vestiging (bijvoorbeeld 'Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) contact opnemen (via online formulier') worden gegevens van de bezoeker gevraagd, zoals naam, postcode en e-mailadres. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld zijn bij 'Kies uw situatie' keuzerondjes die als ze de focus krijgen alleen van kleur veranderen. Zorg ervoor dat de focus ook op andere manieren dan kleur alleen zichtbaar is.
Dit komt ook voor bij het select-element op pagina www.svb.nl/nl/algemeen/contact/bepaal-uw-vestiging


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de witte tekst op de grijze ondergrond (HEX #827F7E), in de ondertiteling in de video op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens, is 3,9:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op pagina www.svb.nl/nl/ een deel van de 4 knoppen met regelingen buiten beeld, inclusief de pijltjes waarmee je naar links en naar rechts kan bladeren. De verdwenen content is niet meer bereikbaar. Zorg dat de functionaliteit bereikbaar blijft, maar voorkom een horizontale scrollbalk in dit geval.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% en gebruik gemaakt wordt van de instellingen bij SC 1.4.12 (Tekstafstand) dan komt een stukje van de tekst 'Toegankelijkheid' over de 2e kolom waardoor de tekst deels onleesbaar is. Zorg dat bij langere woorden en meer witruimte teksten leesbaar blijven.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de sterren waarmee bezoekers de kwaliteit van een pagina kunnen beoordelen focus hebben, bijvoorbeeld op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens, is dat niet goed zichtbaar voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. De contrastratio tussen de groene focusrand (HEX #A9D6C7) en de witte achtergrond is 1,6:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de grijze omlijning van de keuzerondjes (HEX #C8C4C2) op pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld, op de witte achtergrond in het rondje is 1,7:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Het contrast met de lichtgrijze achtergrond (HEX #F6F1EF) is 1,5:1 waar dat 3:1 moet zijn. Wanneer de keuzerondjes focus hebben, kleurt de omlijning blauwgroen (HEX #70BEA7). De contrastratio met de grijze achtergrond is dan 1,9:1 en de contrastratio met de witte binnenkant van de keuzerondjes is 2,1:1 waar dat allebei minimaal 3:1 moet zijn.

Op onder andere pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld kunnen bezoekers aangeven wat ze van de kwaliteit van de pagina vinden. Na het selecteren van het aantal sterren, verschijnt een invoerveld. De contrastratio van de grijze rand (HEX #CCC8C6) op de witte achtergrond is 1,6:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Wanneer de links in de footer op pagina www.svb.nl/nl/aow/contact/contact-opnemen focus hebben, is de contrastratio tussen de roze focusrand (#C5768E) en de lichtgrijze achtergrond (HEX #F6F1EF) 2,9:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Op pagina www.svb.nl/nl/zoek is een invoerveld aanwezig. Wanneer het invoerveld focus heeft, is de contrastratio tussen de blauw/groene focusrand (HEX #7FB9AB) en de lichtgrijze achtergrond (HEX #FFFAF8) 2,1:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Wanneer de knop 'Verzenden' op pagina www.svb.nl/nl/zoek focus heeft, is de contrastratio tussen de blauw/groene rand (HEX #8CBFB3) en de lichtgrijze achtergrond (HEX #FFFAF8) 1,9:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn en de contrastratio tussen blauw/groene rand en de donkerdere achtergrond van de knop (HEX #1A866F) 2,1:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens is een videospeler aanwezig. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door tekentoetsen. Als de focus op de video staat is de video in volledig scherm te bekijken door op de letter 'F' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video. Dat is niet toegestaan; zorg ervoor dat deze functie uitgeschakeld is of uit te schakelen is.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Advies: Wanneer bezoekers met het toetsenbord door het navigatiemenu op pagina www.svb.nl/nl/aow navigeren, is de knop om het menu te sluiten enkel bereikbaar door shift-tab te gebruiken. Idealiter komt de focusvolgorde langs de sluitknop, of sluit het menu vanzelf na het laatste item in het menu.

Op pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld kan je de pagina waarderen met 1 tot 5 sterren. Als je een ster selecteert verschijnt er tekst 'Heeft u een vraag of klacht? Ga naar contact.'. Als je doornavigeert met de tabtoets krijgt de hele tekst 'Ga naar contact' de focus terwijl dit geen focusbaar element is. Vervolgens krijgt de onderstreepte link 'contact' de focus en dat is wel goed. Verwijder de tabindex=0 op het div-element om de focusvolgorde logisch te maken.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens komt de linktekst 'Contact' voor. Deze link verwijst naar pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/contact/bepaal-uw-vestiging. In de footer van de pagina staat ook de linktekst 'Contact'. Deze pagina verwijst naar pagina pers.svb.nl/contact/. Wanneer linkteksten op één pagina identiek zijn, moeten de links ook naar dezelfde pagina verwijzen. Pas de linkteksten aan (eventueel met screenreader-only tekst) om dit probleem op te lossen. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De videospeler op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens heeft als beschrijving enkel 'videoplayer'. Dit is niet beschrijvend genoeg. Voeg een beschrijvende naam toe, zodat bezoekers die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld voorleessoftware een inschatting kunnen maken van de inhoud.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens staat een videospeler. Na de knop voor ondertiteling krijgt eerst een onzichtbare lijst met keuzerondjes toetsenbordfocus en daarna de knop voor vol-scherm. Zorg ervoor dat bezoekers weten waar zij zich op de pagina bevinden door een zichtbare focusrand toe te voegen of verwijder deze uit de focusvolgorde (aangezien deze opties voor ziende bezoekers ook niet beschikbaar zijn. Zie ook SC 4.1.2.

Op pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld is een iframe aanwezig. Deze krijgt geen zichtbare toetsenbordfocus, terwijl bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware wel horen dat er een iframe aanwezig is, en een link waarmee de surveyheader overgeslagen kan worden. Zorg ervoor dat bezoekers weten waar zij zich op de pagina bevinden door een zichtbare focusrand toe te voegen.

Advies: Wanneer sommige knoppen in de videospeler op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens focus hebben, is dat zichtbaar door een dunne stippelrand. De eisen omtrent focus zichtbaarheid worden (waarschijnlijk) strenger in de WCAG 2.2. Lees er meer over op: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-minimum.html.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld is een iframe aanwezig. De toegankelijke naam van de link om de header over te slaan is 'skip survey header'. Geef een taalwissel aan of biedt deze link Nederlandstalig aan.

Op pagina www.svb.nl/nl/zoek staat een invoerveld waar met een asterisk (*) wordt aangegeven dat een veld verplicht ingevuld moet worden. Met een aria-label is het tekstalternatief 'This question is required' aangegeven. Geef een taalwissel aan of biedt dit tekstalternatief Nederlandstalig aan.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina www.svb.nl/nl/algemeen/contact/bepaal-uw-vestiging een formulier (zoals 'Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) contact opnemen') verzenden zonder de velden in te vullen, verschijnen er alleen instructies en foutsuggesties onder de velden, zoals 'Vul uw e-mailadres of telefoonnummer in' onder het veld 'Uw e-mailadres'. Dit is geen goede foutmelding. Een goede foutmelding vermeldt welke fout is gemaakt en wáár de fout is gemaakt, bijvoorbeeld: 'Het veld e-mailadres is niet ingevuld'. Dat een veld verplicht is, of ingevuld moet worden om verder te gaan, is een foutsuggestie.

Wanneer bezoekers op pagina www.svb.nl/nl/zoek het invoerveld niet invullen en op de knop 'Verzenden' klikken, verschijnt de melding 'Verplicht invullen'. Dit is geen goede foutmelding. Een goede foutmelding vermeldt welke fout is gemaakt en wáár de fout is gemaakt, bijvoorbeeld: 'Het veld e-mailadres is niet ingevuld'. Dat een veld verplicht is, of ingevuld moet worden om verder te gaan, is een foutsuggestie.

Advies: Wanneer bezoekers op pagina www.svb.nl/nl/algemeen/contact/bepaal-uw-vestiging een formulier (zoals 'Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) contact opnemen') verzenden zonder de velden in te vullen, verschijnt er een foutsuggestie onder het invoerveld 'Uw e-mailadres'. Iedere keer dat een bezoeker op 'Verzend' klikt, verschijnt dezelfde foutsuggestie nogmaals onder de eerdere foutsuggestie, ad infinitum.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.svb.nl/nl/zoek staat met een * (asterisk) aangegeven dat het veld 'Vul geen persoonlijke gegevens in. U blijft anoniem. Wij kunnen niet reageren op vragen' een verplicht veld is. Het is niet voor iedereen duidelijk wat een * betekent, voeg daarom ook een tekstuele instructie toe, of gebruik in plaats van een asterisk het woord '(verplicht)' achter het label.

Op pagina www.svb.nl/nl/zoek staat een invoerveld met als label 'Vul geen persoonlijke gegevens in. U blijft anoniem. Wij kunnen niet reageren op vragen.*' Dit is geen beschrijvend label voor het invoerveld. Geef het invoerveld een beschrijvend label (wissel bijvoorbeeld met de tekst 'Geef aan wat u zocht.') om dit probleem op te lossen.

Advies: De placeholder in de zoekfunctie in de header van iedere pagina lijkt te suggeren dat bezoekers niet op termen langer dan twee woorden kunnen zoeken. Plaats een beschrijvende placeholder, zoals 'Voel uw zoekterm in' of laat de placeholder leeg.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Voldoende


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens wordt gebruik gemaakt van een videospeler. Daarin zijn een aantal functies en knoppen niet duidelijk als je er met toetsenbord en een screenreader de videospeler probeert te bedienen. Zo wordt bij het wijzigen van de volume niet het nieuwe volumepercentage direct voorgelezen en kom je onderweg op een (onzichtbare) radiobutton zonder naam. Ook de schuifregelaar waarop je kan zien in welk deel van de video je je bevindt geen naam. Tot slot worden er tooltips gebruikt die, als je bijvoorbeeld in volledige modus zit, hinderlijk over de knoppen heen gaan staan waardoor je de knoppen niet kunt bedienen. Zie ook SC 2.4.3.

Advies: In de lopende tekst op www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/berichtenbox/berichtenbox worden vraagteken-knopjes gebruikt. Allereerst bevordert dit de leesbaarheid niet voor mensen die moeite hebben met lezen. Voor screenreadergebruikers wordt in de lopende zin het woordd "knop" voorgelezen. Tot slot wordt aan hulpsoftware niet didelijk gemaakt of het tooltipvenstertje getoond wordt of verborgen is. Advies is om met bezoekers van de website van verschillende doelgroepen de leesbaarheid te testen.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld is een iframe aanwezig. De pagina ververst niet na het verzenden van de ingevoerde gegevens, maar er verschijnt wel nieuwe informatie. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware krijgen daar nu geen melding van, de informatie wordt niet direct voorgelezen. Zorg ervoor dat deze informatie ook beschikbaar is voor hulpsoftware, zoals screenreading software.
Dit komt ook op andere pagina's voor zoals op www.svb.nl/nl/algemeen/contact/bepaal-uw-vestiging na indrukken van 'Volgende'.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: www.toegankelijkheidscertificaat.nl/svb.nl/audit/
Geprint: 2022-12-09 11:29:56 v2.4-011